rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

ПОКАНА за ФС на Технически факултет

Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да участвате в заседание на ФС на 14.09.2020 от 13,00 ч. в аудитория “Хоризонт”, бл. 2, при следния

Дневен ред:

  1. Приемане на протокол № 5
  2. Избор на главен асистент
  3. Утвърждаване на състав на научно жури за ОНС доктор
  4. Еднократна промяна в учебен план за ОКС магистър – 2 години
  5. Атестация на преподаватели
  6. Натоварване и хонороване на преподаватели
  7. Докторантски въпроси
  8. Разни

Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Деканския кабинет.

Забележка: В случай, че блок 2 на УХТ и зала „Хоризонт“ на 14.09.2020 г. бъдат изолирани по причини, свързани с Ковид ситуацията, ФС ще се проведе в друга зала по същото време или във виртуалната зала https://meet.jit.si/UFT-FS-TECH от 15:00 часа на сащия ден.

 

08.09.2020 г.                                   ДЕКАН:

гр. Пловдив                                              /проф. д-р инж. В.Рашева/

Новини

Покана за ФС на Технически факултет
септември 18, 2020От
ГРАФИК – ВТОРА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ON-LINE ИЗПИТИ СЪС ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ, ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на уч. 2019/2020 г.,
септември 16, 2020От
Покана за ФС на Стопански факултет
септември 14, 2020От
Проект на Правилник за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав
септември 11, 2020От
Стипендии в размер на 2 300 лв. годишно от Фондация „ЕВРИКА“
септември 11, 2020От