Проект за промени в Правилника за развитие на академичния състав в УХТ

Уважаеми колеги,

Работна група, назначена със Заповеди  №№ 27/20.01.2022 г. и 89/16.02.2022 г., разработи и представя на Вашето внимание проект за промени в Правилника за развитие на академичния състав в УХТ – Пловдив. Ще очакваме Вашите бележки, коментари и предложения в срок до 16:00ч. на 04.03.2022 г. Съгласно решението на работната група ще бъдат разглеждани само предложения на катедрените колективи, обсъдени на заседание на катедрен съвет/съвет на центъра и придружени с подробен препис-извлечение от протокола на заседанието. Индивидуални предложения на преподаватели, които не са част от обсъжданията в катедрата, няма да бъдат разглеждани от работната група. Предложенията следва да са входирани в сектор „Деловодство”, както и да са представени в електронен вариант (*.doc; *.docx) на адрес: vicerector_edu@uft-plovdiv.bg или dean_mobility@uft-plovdiv.bg  .

За ваше улеснение Ви представяме и кратко обяснение на използваните означения в проекта за промени в ПРАСУХТ:

  • В зелено са маркирани изцяло нови текстове в правилника, които са свързани с визията на работната група за уеднаквяване на допълнителните изисквания за заемане на академични длъжности в УХТ в различните области на висше образование и професионални направления;
  • В жълто са маркирани редакционни предложения на текущи текстове в настоящия правилник;
  • В червено са маркирани текстове, които отпадат поради отпаднала правна необходимост или свързаност с новите предложения за текстове в правилника.

С уважение,

доц. д-р Христо Спасов,

Зам.-ректор по УДАС и Председател на работната група

 

Проект за промени в ПРАСУХТ

Приложение 1а

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »