Списание на УХТ с престижно международно признание

Научното списание на Академичното издателство на УХТ „Food Science and Applied Biotechnology“ получи солидно световно признание от международната научна общност. На 22 февруари 2022 г. то беше прието за индексиране и вече е в списъка на Scopus®. Това е най-голямата в света научна база данни, за индексиране, рефериране и цитиране на научни издания и автори работеща от 2004 г. насам.

Scopus® е регистрирана търговска марка на издателство Elsevier B.V.  и обхваща близо 36 377 заглавия от 11 678 издатели, от които 34 346 са рецензирани списания в области от най-високо ниво: науки за живота, социални, физически и др.

Това означава, че всички публикации в списание „Food Science and Applied Biotechnology“ вече ще са видими в сайта на  Scopus®, ще могат да бъдат откривани много по-лесно и цитирани от учените в цял свят.

Според главния редактор на списанието чл.-кор. проф. д.т.н. Стефан Драгоев тази стъпка издига научния престиж на Университета, а направените публикации в изданието ще се отчитат при бъдещи процедури по акредитацията на висшето училище.

Освен това публикуването на статии в индексирано от Scopus® списание ще допринесе за по-ускорено израстване на академичния състав чрез покриване на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), защото ще му носи повече от необходимите точки за съответните процедури за заемане на академични длъжности или академични степени.

В резултат на индексирането ни в Scopus® очакваме да се повиши публикационната активност на учените, които биха желали да публикуват в списанието, каза главният редактор.

Той съобщи, че за относително младо списание като „Food Science and Applied Biotechnology“, което се разпространява online чрез свободен достъп от само 5 години, това е голям успех.

 

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »