март 29, 2022

Ден

Академичният съвет на Университета по хранителни технологии (УХТ) утвърди предложението за прием на студенти през новата учебна 2022/2023 г. Редовно ще се обучават 420 бакалаври, а задочно -232-ма. Местата в редовна форма за магистри са 25, а в задочна – 85. Най-много са местата за бакалаври в направление „Хранителни технологии“ – 260 в редовна форма...
Прочети
Проект ОМНИА, одобрен по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-2.016-0007 „Модернизация на висшите училища“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2023   Ръководството на Университета по хранителни технологии и екипът за управление на проект ОМНИА, одобрен по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-2.016-0007 „Модернизация на висшите...
Прочети
Translate »