Подбор обучение чужди езици по проект ОМНИА

Проект ОМНИА, одобрен по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-2.016-0007 „Модернизация на висшите училища“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2023

 

Ръководството на Университета по хранителни технологии и екипът за управление на проект ОМНИА, одобрен по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-2.016-0007 „Модернизация на висшите училища“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2023, обявяват: 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: 

  1. 1. Преподаватели за провеждане на интензивно обучение по английски език, професионална терминология с продължителност 24 академични часа.
  2. Преподаватели за провеждане на обучение по английски език, ниво В1 с продължителност 80 академични часа.
  3. Преподаватели за провеждане на обучение по английски език, ниво В2 с продължителност 80 академични часа.

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образование в областта на английска филология, лингвистика с английски,  педагогика с английски език или сродни или

Академична длъжност в областта на английска филология, лингвистика с английски, педагогика с английски език или сродни.

  1. Преподавателски опит – над 5 години.

Заинтересованите лица за заемане на длъжността „Преподавател“ по проект ОМНИА,           № BG05M2OP001-2.016-0007, „Модернизация на висшите училища“, трябва да представят:

  • Заявление по образец – изтегли ТУК
  • Автобиография (CV)
  • Копия от документи за завършено образование или копие от диплома за академична длъжност
  • Копия от документи за допълнителни квалификации (ако са налични)
  • Примерна учебна програма

Заявления за заемане на длъжността се подават в стая 113, блок 1 на УХТ, до 15.04.2022 г. За контакт: Моника Господинова, експерт „Обучения преподаватели“.

 

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на преподаватели за провеждане на обучения, както и образците на документите се обявяват на страницата на проекта в официалния сайт на Университета по хранителни технологии.

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »