Подбор обучение чужди езици по проект ОМНИА

Проект ОМНИА, одобрен по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-2.016-0007 „Модернизация на висшите училища“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2023

 

Ръководството на Университета по хранителни технологии и екипът за управление на проект ОМНИА, одобрен по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-2.016-0007 „Модернизация на висшите училища“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2023, обявяват: 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: 

  1. 1. Преподаватели за провеждане на интензивно обучение по английски език, професионална терминология с продължителност 24 академични часа.
  2. Преподаватели за провеждане на обучение по английски език, ниво В1 с продължителност 80 академични часа.
  3. Преподаватели за провеждане на обучение по английски език, ниво В2 с продължителност 80 академични часа.

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образование в областта на английска филология, лингвистика с английски,  педагогика с английски език или сродни или

Академична длъжност в областта на английска филология, лингвистика с английски, педагогика с английски език или сродни.

  1. Преподавателски опит – над 5 години.

Заинтересованите лица за заемане на длъжността „Преподавател“ по проект ОМНИА,           № BG05M2OP001-2.016-0007, „Модернизация на висшите училища“, трябва да представят:

  • Заявление по образец – изтегли ТУК
  • Автобиография (CV)
  • Копия от документи за завършено образование или копие от диплома за академична длъжност
  • Копия от документи за допълнителни квалификации (ако са налични)
  • Примерна учебна програма

Заявления за заемане на длъжността се подават в стая 113, блок 1 на УХТ, до 15.04.2022 г. За контакт: Моника Господинова, експерт „Обучения преподаватели“.

 

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на преподаватели за провеждане на обучения, както и образците на документите се обявяват на страницата на проекта в официалния сайт на Университета по хранителни технологии.

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »