Биографии на членовете на новото ректорско ръководство

Публикувано от

Биографии на членовете на новото ректорско ръководство

Проф. д.н. Георги Костов  

Роден на 24 август 1980 г. в Пловдив. През 2003 г. завършва бакалавърска степен в Университета по   хранителни технологии по специалност „Машиностроене и уредостроене“. През 2006 г. завършва   магистърска степен по същата специалност. През 2007 г. придобива образователната и научна степен   „доктор“ по научна специалност „Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост“. През   2015 г. след успешна защита на дисертационен труд на тема „Интензификация на ферментационни   процеси с имобилизирани биокатализатори“ придобива научната степен „доктор на науките“ в   професионално направление Хранителни технологии.
В периода 2011-2015 е член на АС на УХТ. От 2015 до 2019 г. е зам.-декан на Технологичен факултет, както и председател на синдикалната организация ФУНИС. От 2019 до 2023 г. заема длъжността функционален декан по образователни програми и мобилност. От 2011 г. и до настоящия момент е член на факултетния съвет на Технологичен факултет.

Ръководител е на четирима успешно защитили докторанти в Хранителни технологии и Биотехнологии. Автор е на над 150 научни публикации в областта на хранителните технологии и биотехнологиите, 6 учебника и учебни помагала. Владее английски, френски и руски език.

Координатор е на два проекта: „Strengthening the research excellence and innovation capacity of University of Food Technologies – Plovdiv, through the sustainable development of tailor-made food systems with programmable properties“, финансиран по национална програма „Европейски научни мрежи“ и № 2022-1-BG01-KA220-HED-000085089 „E-learning tools for Food technology and development education (E-Food), финансиран по ключова дейност 2 на програма Еразъм+. Общият размер на привлеченото финансиране по двата проекта е 750 000 евро.  Координатор от страна на УХТ на проект №2016-1-RO01-KA203-024797 „Knowledge triangle for food   innovation by harnessing the tradition and assuring sustainability“, финансиран по КД2 на програма   Еразъм+. Ръководил е и два проекта по фонд „Наука“ на УХТ, както и е взел участие в два проекта в конкурси, финансирани от фонд „Научни изследвания“.

Доц. д.н. Кирил Михалев

Роден на 02 януари 1975 г. Академичната му кариера започва през 2000 г. като редовен докторант в УХТ Пловдив. През 2004 г. придобива образователната и научна степен “доктор”, а през 2016 г. ‒ научната степен “доктор на науките”. През 2005 г. заема академичната длъжност асистент, от 2006 г. e главен асистент, а от 2009 г. е доцент.

Доц. Михалев е бил ръководител на катедра “Консервиране и хладилна технология” за мандат 2016-2019 г., през периода 2020-2022 г. е бил функционален декан по проектна дейност, а през 2023 г. е бил председател на Общото събрание на УХТ Пловдив.

Доц. Михалев има над 100 научни публикации. Специализирал е в университети в Германия, Нидерландия, Португалия и Унгария. Бил е гост лектор в Университета на Западна Македония, Гърция. Доц. Михалев е член на Съюза по хранителна промишленост към Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Проф. д-р Георги Добрев

Роден е на 17 юли 1976 г. През 1999 г. се дипломира като магистър по специалност „Биотехнологии“ в УХТ-Пловдив. В периода 1999-2003 г. работи в „Биовет“ АД, където ръководи група по мащабиране и внедряване на нови технологии. През 2003 г., след проведен конкурс е назначен като асистент в катедра „Биохимия и молекулярна биология“. През 2007 г. придобива образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Технология на биологично активните вещества“, като докторант в самостоятелна форма на обучение. В периода 2004-2011 г. последователно заема академичните длъжности старши асистент и главен асистент, а от 2011 г. след успешно хабилитиране е доцент в катедра „Биохимия и молекулярна биология“. От 2022 г. е избран на академичната длъжност професор. През 2007-2008 г. заема длъжността Проектов мениджър в „Хювефарма“ АД, гр. София.

Заемал е следните административни длъжности в УХТ: от 2012 г.  до момента е Ръководител на катедра „Биохимия и молекулярна биология“, 2012-2015 г. Функционален декан по европейски проекти и чуждестранни студенти, 2016-2019 г. Функционален декан по проектни дейности и мобилност, 2012-2019 г. Институционален координатор по Програма Еразъм +, 2020-2023 г. Зам. -Декан на Технологичен факултет.

Проф. Добрев е автор на над 90 научни публикации с над 250 цитата и е научен ръководител на 3 успешно защитили докторанти. В научноизследователската си дейност е участвал в научните колективи на 11 научноизследователски и образователни проекти, като е научен ръководител на 6 от проектите.

С проектната си дейност е осигурил външно за УХТ финансиране в размер на над 250 000 лв.

Владее английски, френски и руски език.

Проф. д-р инж. Десислав Балев

Роден на 24 август 1972 г. в гр. Пловдив. Завършва средно специално образование в техникума по електротехника ТЕТ “Ленин” в гр. Пловдив през 1991 г.

През 1998 г. придобива образователно-научна степен “Магистър” по специалност “Технология на млякото и месото” в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив. През пролетта на 1999 г. спечелва конкурс в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив за редовен докторант.

През 2000 г. бива зачислен като редовен докторант към катедра “Технология на месото и рибата”, а през 2003 г. защитава дисертационен труд на тема „Технологични възможности за ограничаване на липиднопероксидационните процеси в сурово-сушени месни продукти“ и придобива образователно-научна степен “Доктор” по научна специалност 02.11.05 “Технология на месните и рибните продукти”.

От ноември 2003 г. след спечелване на конкурс е назначен за асистент към катедра “Технология на месото и рибата” в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив.

През 2004 г. е повишен в научно звание старши асистент, а през 2005 в главен асистент.

През 2010 г. защитава пред висшата атестационна комисия научното звание „Доцент“ по научна специалност 02.11.05 “Технология на месните и рибните продукти (Технология на функционалните месни и рибни продукти)”.

През 2021 г. придобива научното звание „Професор“, по 5.Технически науки, 5.12 Хранителни технологии (Технология на птичето месо и яйцата, функционални месни и рибни продукти).

Има издадени 4 учебни пособия, 3 защитили докторанти и над 50 дипломанти.

Автор е на повече от сто и десет научни публикации и статии в научни и научно-приложни списания, както и на доклади на световните конгреси за наука и технология на месото, на международни симпозиуми, колоквиуми и конференции. Участвал и ръководил е над 15 научно-изследователски проекта и разработки. 

Член е на Съюза на учените в България (от 2003 г. до сега).

Член е на Националния съвет по храните към Министерски съвет на Р. България от 2022 г.

Декан Технологичен факултет на УХТ от 2019 г. до 2023 г.

Участвал е като проектант по част Технология на повече от 80 технически инвестиционни проекта за кланици, птицекланици, месопреработвателни и рибопреработвателни предприятия, складове, хладилни бази за месни и рибни продукти, тържища, кетърингови предприятия и др.

Доц. д-р инж. Иван Обрешков

Възпитаник на Английската гимназия – Пловдив и Образцова Математическа Гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив. През 2001 придобива магистърски степени по „Обществено хранене“ и по „Технология на биопродуктите“ в УХТ, а през 2005 – магистърска степен по „Финанси“ към ИИ-БАН и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Първенец на випуските си в УХТ – Пловдив, както и на Икономическия институт на БАН. През 2011 придобива в УХТ образователната и научна степен „доктор”.

Доц. д-р инж. Иван Обрешков е хабилитиран преподавател в направление „Туризъм“ (от 2013) и правоспособен екскурзовод (от 2006) (Министерство на туризма). Специализира в сферата на туризма и инженеринга на хранителните технологии – Институт по биоаналитични науки и Анхалт Университет (Германия), Хумболт Университет (Берлин), АЕРЕС Университет (Алмере, Нидерландия), Хърватия (Университет Риека), Турция (Тракия Университет – Одрин и Османгази Университет – Ескишехир), Румъния (Университет на Яш и Политехнически Университет Тимишоара) и Чехия, Русия, Сърбия, Италия.

По линия на програмите за международен университетски обмен и научноизследователски проекти е лектор в Европа и Азия.

През мандат 2019-2023г. е зам.-декан на Стопански факултет. В периода 2019-2023 г. е член на Академичния Съвет на УХТ и негов секретар. Член на Факултетния съвет на Стопански факултет (от 2015). В периода 2009-2023 е научен ръководител на над 200 дипломанти.

Поддържа активни връзки с представители на научни и академични среди, на бизнеса от туризма и ХВП, както и на публичния сектор в страната и зад граница. Член на Съюз по хранителна промишленост (от 2003), Съюз на учените в България (от 2008), Асоциация на екскурзоводите в България (от 2007) и Югоизточен съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова“ – Бургас.

Автор на повече от 100 публикации, 8 учебника и 2 монографии.

Владее английски, немски и руски език.

Доц. д-р Десислава Влахова-Вангелова

Родена на 22 март 1978 г. в гр. Варна. През 1998 г. завършва бакалавърска степен в Медицински колеж, гр. Пловдив. През 2003 г. се дипломира като бакалавър по химия в ПУ „Паисий Хилендарски“, а през 2004 г. като магистър по медицинска химия. През 2010 г. се дипломира като магистър по хранителни технологии („Технология на продуктите от месо, риба и яйца“) в Университета по хранителни технологии, а през 2015 г. след успешна защита на дисертационен труд придобива научната степен „доктор“ в професионално направление Хранителни технологии.
От 2016 г. е асистент, от 2018 г. ‒ главен асистент, а от 2021 г. ‒ доцент в катедра „Технология на месото и рибата” на Технологичния факултет на УХТ.

В периода 2020-2023 г. е член на Академичния Съвет и член на Факултетния съвет на Технологичен факултет.

Автор е на над 60 научни публикации в областта на хранителните технологии, 1 учебник и 1 учебно помагало, участник е в над 10 научни проекта, научен ръководител на над 10 дипломанта.
Владее английски и руски език.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »