Компютърно управление и автоматизация

Автоматика

„Автоматиката“ (наричана още „автоматизация“) представлява използване на управляващи, информационни, компютърни и комуникационни технологии, с помощта на които, основните за функционирането на дадена система – контрол и управление, се извършват машинно, автоматично. За тази цел също се използват специални технически средства – информационна и управляваща техника. Това са сензори, управляващи устройства (контролери), изпълнителни устройства, мрежови устройства, потребителски интерфейс, използващи електронна техника и методи за изчисления.

Професия

За инженера по автоматика в недалечното минало, а и сега, често се използва абревиатурата инженер по „КИПиА“, т.е. инженер по Контролно – Измерителни Прибори и Автоматизация. За професията в чужбина се използват наименованията „Controls Engineer“, “Process Control Engineer“ „Automation Systems Engineer“ и др. 

Инженерът по автоматика решава задачи, свързани с най-съществените изисквания на индустриалното производство и неговите процеси, а именно: повишаване на производителността, подобряване на качеството на продукцията, постигане на ефективно и безопасно производство, оптимизация на управлението, водещи до висока прецизност и надеждност в експлоатационни условия. Инженерите по автоматика имат ключова роля за постоянното усъвършенстване на системите, удовлетворяване на производствените стандарти и подобряване на конкурентоспособността на предприятията и фирмите.

Инженерите по автоматика получават знания и умения да проектират, създават, програмират и поддържат работата на автоматизирани системи. Те могат да заемат мениджърски позиции, да се занимават с научно-изследователска дейност, да внедряват иновации. 

Освен във всички индустрии за потребителски стоки, като хранителна, фармацевтична, добивна, машиностроене и електроника, текстилна, автомобилна, телекомуникационна индустрия и т.н., завършилите специалността могат да се реализират успешно и в непроизводствени сфери (транспорт, логистика, медицина, опазване на околната среда, сградна автоматизация, строителство и др.)

Обучение

Основните специализиращи дисциплини, включени в учебния план на обучението по автоматика са следните:
„Основи на автоматиката“ „Компютърно симулиране и проектиране“, „Компютърни системи за управление“, „Теория на управлението“, „Микропроцесорна техника“ „Сензорна техника“, „Автоматизирано електрозадвижване“, „CAD/CAM системи“, „Технически средства за автоматизация“, „Оптимално управление“, „Програмируеми логически контролери“, „Компютърно-интегрирана процесна техника и технологии“, „Автоматизирано проектиране“, „Управление на роботи и машини – автомати“, „Общо-техническа практика“, Учебна практика по електроника и микропроцесорна техника“. 

Наред с придобитите знания, инженерите по автоматика усвояват и т.нар. „системен подход“, който дава фундаментални инженерни умения:
– за определяне, формулиране и решение на инженерни задачи при разработка, производство и експлоатация на съвременни системи за автоматизация;
– умения за планиране и провеждане на експерименти, интерпретиране на резултати и реализация на иновативни решения;
– умения за избор и използване на подходящо програмно и техническо оборудване, за решение на проблеми и задачи свързани с автоматизация на технологични процеси и производства;
– съпътстващи знания и умения по електротехника, електроника, програмиране, информационни технологии и компютърни науки. 

Перспективи

Специалисти по автоматика се търсят практически във всички сфери. Особено в областите – производство, приборостроене и машиностроене, лека и хранително-вкусова промишленост. Сред спектъра на реализация на наши завършили студенти са фирми прилагащи технологии като роботика, мехатроника, електронно-оптични системи, измерване и контрол, безжични приложения, системи за интеграция и др. Несъмнено, последните няколко години, гр. Πлoвдив ce нaлoжи ĸaтo индycтpиaлeн лидep в cтpaнaтa и пpoдължaвa дa пpивличa нoви инвecтиции oт цял cвят. В една от най-мащабните промишленитърговски зони в България – „Тракия икономическа зона“, текат непрекъснати инициативи, свързани с растящата нужда от кадри, включително и инженери по автоматика. Обратната връзка, която поддържаме с нашите възпитаници показва над 85% реализация по специалността, включително и в чужбина. Специалистите по автоматика са високо ценени, в зависимост от нивото на професионализъм и желанието за развитие.