Безопасност на храните

Дипломираният специалист с образователно-квалификационна степен (ОКС) “Магистър” по специалност “Безопасност на храните” притежава знания и умения, които му дават възможност да:

Продължителността на обучението е 1 година след придобита ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по специалности от професионалните направления “Хранителни технологии” и “Биотехнологии” и 2 години след придобита ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по специалности от други професионални направления. 

При двугодишния курс на обучение първата година е избираем модул – “Биотехнологии”, “Консервиране и хладилна технология”, “Технология на продуктите от месо, риба и яйца”, “Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати”, “Технология на виното и високоалкохолните напитки” и др.

В учебния план на специалността “Безопасност на храните” са включени следните основни дисциплини:

Академичният екип на специалността е съставен от преподаватели със значителен опит в областта на управлението на безопасността и качеството на храните, сред които:
· проф. д-р Ангел Ангелов – ръководител на специалността, доцент по биотехнологии, водещ одитор по ISO 9001, ISO 22000 и HACCР, координатор за УХТ на международна мрежа по качество и безопасност на храните MoniQA (Monitoring and Quality Assurance in the Food Supply Chain);
· проф. д-р Пламен Моллов – професор по управление на безопасността и качеството ва храните, контактно лице за УХТ към EFSA (European Food Safety Authority);
· проф. д.т.н. Стефан Драгоев – професор по технология на месните и рибните продукти, водещ одитор по ISO 22000 и HACCP;
· доц. д-р Захари Велчев – доцент по управление на качеството, водещ одитор по ISO 9001, одитор по ISO 22000, НАССР и IFS, оценител на системи за управление към ИА БСА.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »