Хранителни и фармацевтични биотехнологии

Дипломираният инженер-биотехнолог с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Хранителни и фармацевтични биотехнологии“ е високо-квалифициран специалист и притежава задълбочени познания и умения, които му дават възможност да:

Натрупаните, в хода на обучението, компетенции дават възможност на дипломирания инженер-биотехнолог по бакалавърска програма „Хранителни и фармацевтични биотехнологии“ за успешна професионална реализация на ръководни и изпълнителски позиции, като:

  • инженер-технолози и мениджъри в индустриални предприятия,
  • ръководители и/или участници в научно-изследователски екипи,
  • експерти в консултантски екипи, специализирани микробиологични, аналитични, медико-биологични и контролни лаборатории,  компании за провеждане на клинични изследвания, сертифициращи компании, както и в държавни институции, обслужващи секторите Безопасност на храни, Здравеопазване, Екология и Образование