Биотехнологии

Дипломираният инженер със специалност „Биотехнологии“ и ОКС „Бакалавър“ притежава фундаментални инженерни, химични, биологични и широко професионални знания в областта на биотехно-логичните производства, както и в икономическите и управленски механизми в своята сфера на действие. Той е подготвен да организира и ръководи биотехнологичните процеси, да контролира работата на машините, апаратите и съоръженията и да упражнява контрол на процесите и на биопродуктите.

Дипломираният биотехнолог с ОКС „Бакалавър“ умее да:

Завършилите специалност „Биотехнологии“с ОКС „Бакалавър“ могат да работят  във фирми на биотехнологичната промишленост за производство на микробни белтъчни продукти за фуражни и хранителни цели, ензими, витамини, хормони, антибиотици, пробиотици, аминокиселини, органични киселини, полизахариди, растителни тъканни продукти, биопрепарати за растителна защита, бактериални торове, биологичното пречистване на отпадъчни води и др. Те могат да заемат следните длъжности в производството: началник смяна, началник участък, технолог в посевни микробиологични, химични и други специализирани и контролни лаборатории.