Биотехнологии

Дипломираният специалист с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “Биотехнологии” може да се реализира в областта на:

Основните направления на специализиращото обучение са:

 • Технологии за получаване и характеристика на биопродукти: ензими, антибиотици, пептиди, витамини и др. 
 • Получаване и приложение на хранителни добавки и биологично-активни вещества за хранителната и козметичната промишленост
 • Генетика и селекция на промишлени микроорганизми 
 • Молекулярно – генетични методи за анализ 
 • Разработване на диетични и функционални храни и напитки 
 • Получаване на пробиотици и пребиотици 
 • Бързи методи за микробиологични и химични анализи 
 • Управления на качеството и безопасността на храни и напитки 
 • Биологична активност на природни продукти 
 • Екологични аспекти в областта на биотехнологичната и хранителната промишленост 
 • Имобилизация на ензими и клетки

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »