Център по физическо възпитание и спорт

Академичен състав

Дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ започва да се преподава две години след като ВИХВП се отделя от ВСИ „В. Коларов“ като самостоятелен ВУЗ. От 1955-56 година двама редовни и няколко хонорувани преподаватели провеждат първите занятия по дисциплината. До 1960 година преподавателите са част от катедра „Марксизъм“. До 1962 година заниманията се провеждат във физкултурен салон и на открити площадки към сградите на ВСИ /сега ПУ/. Катедрата се създава през 1960 година с решение на АС. За ръководител е избран Петър Кулев, впоследствие доктор и доцент.

С подкрепата на ръководството на ВИХВП и с активното участие на преподаватели и студенти се разгръща широка строителна дейност. През 1963 год. започва строителството на спортно-оздравителния лагер край яз. Батак и завършва през 1965 година. Поради липсата на материална база за провеждане на занятията по физическо възпитание е проектиран и реализиран строеж на Спортния комплекс на ВИХВП, който влиза в експлоатация през 1976 година. Създадена е една от най-модерните спортни бази на ВУЗ в страната, състояща се от централна зала за баскетбол, волейбол, хандбал, тенис, футбол и лекоатлетическа писта със шест коридора, плувен басейн, зала за аеробна гимнастика и каланетика, зала за силова подготовка и кулутуризъм и четири открити тенис корта с прилежаща към тях тенис стена.

През 1980 г. е отпечатана първата цялостна програма, под формата на учебно помагало, обхващаща следните форми на обучение по физическо възпитание във ВИХВП-Пловдив:

1) задължително обучение;

2) задължително обучение по плуване;

3) спортно усъвършенстване;

4) задължителен летен лагер;

5) зимен ски лагер.

Центърът по физическо възпитание и спорт (ЦФВС) е приемник на катедра „Физическо възпитание и спорт“, позициониран от 2006 г. в стуктурата на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт. Законовата и нормативна база дават статут на равнопоставеност на дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ с останалите общообразователни дисциплини в УХТ. Дисциплината присъства в учебните планове на всички специалности от ОКС „бакалавър“ – задължителна за първи курс и факултативна за втори курс на обучение. Общият хорариум е съответно 120 ак. часа и 60 ак. часа, разпределен поравно в зимен и летен семестър. Практическите занятия се провеждат по утвърдени учебни програми. Съдържанието обхваща спортни игри, фитнес гимнастически дисциплини, фитнес и културизъм и други видове двигателна активност, съобразена с интересите на студентите. Прилагат се съвременни средства и методи за постигане на ключови компетентности и формиране на нагласи за самоусъвършенстване през целия живот.

Друга форма на обучение е учебно-тренировъчната и състезателната дейност (спортно усъвършенстване по вид спорт), в която могат да участват всички студенти от ОКС „бакалавър“, I-IV курс ОКС „магистър“ и докторанти в редовна форма на обучение.

Съобразно съвременните тенденции в развитие на образованието, свързани с европейската и световна глобализация, промяната в характера на икономиката и развитието на науката, обучението по спорт в УХТ е насочено към промоция на здравето, повишаване на информираността относно ролята на укрепваща здравето двигателна активност, утвърждаване на нагласите за учене през целия живот и стимулиране към изява на творческия потенциал на студентите.

Очакваните резултати в края на образователно-възпитателния процес са:

  • задълбочаване и разширяване на компетенциите за утвърждаване на здравословен начин на живот;
  • повишаване на информираността относно ролята на укрепваща здравето двигателна активност;
  • здравна промоция с фокус превенция на хронични незаразни болести;
  • повишаване на физическата култура, функционален капацитет и работоспособност на обучаваните;
  • надграждане на общата и специална спортна образованост.

Основни научни направления: теория и методика на физическото възпитание и спорт, възможности за интердисциплинарни връзки, иновации в обучението по спорт, здравословен начин на живот.

Ръководители на катедра /център/ „Физическо възпитание и спорт“ до настоящия момент са били:

доц. д-р Петър Иванов Кулев от 1960 до 1991г.

доц. д-р Симеон Николов Тименов от 1991 до 1993г.

доц. д-р Георги Йорданов Йовчев от 1993 до 2000, 2003 до 2013 г.

ст. пр. Виолета Георгиева Гогова от 2000 до 2003г.

доц. д-р Димка Борисова Несторова от 2013 г. до настоящия момент.