Диететика

Магистърската програма по специалността „Диететика” е от областта на висше образование 5. Технически науки, ПН 5.11. Биотехнологии. Обучението по специалността за има редовна и задочна форма с продължителност 2 години, 4 семестъра. Обучението по специалността „Диететика“ се осъществява съвместно от Университет по хранителни технологии и Медицински университет-Пловдив. Завършилите магистри по тази специалност придобиват професионална квалификация „диетолог“.

Завършилите тази магистърска програма ще придобият следните компетенции и практически умения:

 • строежа и функциите на човешкото тяло;
 • влиянието на околната и социална среда върху здравето на човека;
 • промоция на здравословно хранене;
 • националното и европейско законодателство в областта на храните и храненето;
 • управление на храненето;
 • биостатистика.
 • физиология на храненето, енергийни и хранителни потребности на човешкия организъм;
 • биохимия на храненето;
 • микробиология на храните;
 • биохимичен състав и хранителни характеристики на храните;
 • лечебно (диетично) хранене;
 • методи за оценка на хранителния прием и хранителния статус на различни популационни и рискови групи от населението;
 • заболявания, свързани с храни и хранене;
 • управление на качеството и безопасността на храните;
 • разработване на интервенционни програми за хранене;
 • разработване на хранителни политики;
 • специализирани познания за химия на храните;
 • познания по различни технологии за производство на хранителни продукти;

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ

Придобитата през време на обучението професионална компетентност дава възможност на завършилите магистри за успешна професионална и кариерна реализация, като:

 • диетолози в лечебни заведения и центрове за рехабилитация и продължаващо лечение, в учебни, производствени и болнични столове, детски градини и ясли, спортни школи, центрове за поддържане на здравето, старчески домове, санаториуми и др.;
 • специалисти по хранене в диагностично-консултативни центрове, спортни центрове, центрове за оптимизиране на теглото, профилакториуми, санаториуми и клиники; в научни организации и хранителни предприятия;
 • консултанти по хранене в центрове за поддържане на здравето и естетични центрове; в търговски и фармацевтични фирми за производство и търговия с храни, напитки и/или хранителни добавки;
 • участници в екипи по разработване на планове и стратегии, свързани с хранителната политика;
 • участници и ръководители в научно–изследователски екипи;
 • преподаватели в съответни професионални направления.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

Условията и изискванията за прием се регламентират въз основа на национални нормативни основания и европейски директиви, вътрешни нормативни актове на Медицински Университет-Пловдив и Университета по хранителни технологии, Правилник за устройството и дейността на Медицински Университет-Пловдив и Университета по хранителни технологии, Правилник за организация на учебната дейност в Медицински Университет-Пловдив и Университета по хранителни технологии.

Програмата е предназначена за специалисти, завършили:

ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по едно от следните професионални направления: 4.3. Биологически науки (Биология, Екология, Биология и химия, Молекулярна биология, Биоинформатика); 5.11. Биотехнологии, 5.12. Хранителни технологии или ОКС „Магистър“ в област 7. Здравеопазване и спорт (ПН 7.1. Медицина, 7.2. Дентална медицина, 7.4. Обществено здраве).