Екология и контрол при производството на храните

Обучението на специализацията „Екология и контрол при производството на храните“, към специалност „Анализ, контрол и екология на храните“, се провежда в катедра „Инженерна екология“. То е насочено към изграждане на високо квалифицирани специалисти в областта на хранителните технологии, анализ, контрол и екология в производството на храни. Чрез две форми на обучение (редовна и задочна) се подготвят висококвалифицирани специалисти с образователно квалификационна степен „Бакалавър” и професионална квалификация „Инженер”

Обучението за придобиване на ОКС „Бакалавър“ по специалност “Анализ, контрол и екология на храните” в редовна и задочна форма е с продължителност 4 години (8 семестъра). Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, като в четвърти курс се изучават такива, свързани със специализацията „Екология и контрол при производството на храните“. Това дава възможност дипломираният „инженер“ да придобие фундаментални инженерни, химични, управленски и професионални знания в своята сфера на дейност. Той притежава освен това познания и практически умения и по съвременни екологични проблеми в областта на хранителната индустрия.

Придобитата фундаментална химична, инженерна и професионална подготовка, владеене на технологичните методи и процеси, както и контролни, орагнизационни, управленски и други механизми в сферата на дейността си, дава на дипломираният „инженер“ по “Екология и контрол при производството на храните“ с ОКС „Бакалавър“ следните възможности:

Придобитата по време на обучението професионална квалификация позволява на завършилите, да заемат:

Длъжности като преподаватели в специализираните училища в системата на университетското, колежанското и средното образование

изпълнителски и ръководни длъжности, изискващи висше образование по специалността “Анализ, контрол и екология на храните”, както в държавния, така и в частния сектор на производствената, научно-изследователската и образователната сфера, и в областта на екологията и опазването на околната среда

Длъжности като експерти към МОСВ, към МЗХ, експерти в РИОСВ и ИАОС, към съответни общински служби, лаборатории, научноизследователски институти, консултантски служби

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »