ЕРАЗЪМ+ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

ЕРАЗЪМ + ЗА СТУДЕНТИ    

ОБУЧЕНИЕ

ПРАКТИКА

   ЕРАЗЪМ+ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

                                                                                                                                                          ПЛАН ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ  

ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на преподаватели от УХТ – Пловдив за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване                   

     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на преподавателски и непреподавателски състав от УХТ – Пловдив за участие в мобилност с цел обучение                                                                             

  ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Заявление за участие с цел преподаване или обучение
  • Програма на преподаване/обучение (STAFF MOBILITY FOR TRAINING/TEACHING)

                                                                                                                                                                             

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »