ЕРАЗЪМ+ ПОЛИТИКА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Международното сътрудничество трябва да бъде използвано като основен инструмент за реализиране на реформа в образователния процес, съобразена с европейските изисквания и критерии, която да доведе до постигане на стратегическата цел:

 • Развитие на УХТ-Пловдив като равностоен партньор на европейските образователни и научни институции чрез внедряване на ефективен процес на обучение, включително неговата дигитализация, което да гарантира качествено образование, конкурентоспособна професионална подготовка на кадрите в общия европейски и световен пазар на труда и развитие на иновации в приоритетните области: хранително-вкусова промишленост, биотехнологии, икономика на хранителната индустрия;
 • Стратегически партньорства в международните отношения.

По признак географско разположение се открояват три групи стратегически партньори:

 1. Страните от Западна и Централна Европа: В партньорството с тези страни целта е реализиране на общи проекти в областта на висшето образование и трансфер на знания, методология на преподаване и управление на учебния процес чрез засилена мобилност на студенти, преподаватели и непреподавателски състав. Очакваните резултати са модернизиране и адаптиране на учебни планове и програми, подобряване на организацията и управлението на учебния процес и създаване на действаща система за контрол на качеството. Постигането на тези резултати ще направи УХТ-Пловдив част от единната Европейска образователна система с общи правила, критерии и стандарти.
 2. Съседни страни: Целта в развитието на международните отношения със съседните страни е да се повиши разпознаваемостта на УХТ-Пловдив чрез реализиране на съвместни научни и образователни проекти с висши учебни заведения, образователни институции извън рамките на висшето образование, неправителствени организации и бизнес партньори от региона, което да доведе до увеличаване на броя на чуждестранните студенти от тези страни в УХТ.
 3. Русия и бившите съветски републики: Международните отношения с тази група страни са насочени към реализиране на съвместни проекти в областта на научните изследвания и реформата във висшето образование, в които УХТ да играе ролята на свързващо звено с Европейската образователна система. Усилията ще бъдат насочени към реализиране на проекти за издаване на двойни и/или съвместни дипломи, което ще увеличи броя на чуждестранните студенти от тези страни, провеждащи част от обучението си или реализиращи краткосрочни и дългосрочни стажове.

Реализацията на Еразъм политиката ще бъде постигната чрез следните основни дейности:

 • Мобилности на студенти и персонал. Мобилностите са основният инструмент за изграждането на мрежа, чрез която УХТ-Пловдив ще се интернационализира и модернизира. Тук таргетните групи, чрез които ще се постигне създаването на международната мрежа, са студентите от трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор, които могат да осъществяват мобилности за развитие на своите не само професионални, но и личностни качества (те ще формират нови умения и навици, насочени към самостоятелност, творчество и предприемачески дух). Чрез формирането на тези качества те ще бъдат носители на интернационалния дух и ще подпомагат международната интеграция на УХТ-Пловдив. Втората таргетна група са преподавателите и служителите на УХТ, което ще позволи реален трансфер на знания, опит и умения в областта на преподаването и дигитализацията, подобряване и синхронизиране в голяма степен на организацията и управлението на учебния процес и научноизследователската работа, управление на паричните и информационните потоци между отделните страни партньори.
 • Международни проекти: Основен подход за реализиране на поставените цели пред международното сътрудничество е участието на УХТ-Пловдив или колективи от университета като партньор, бенефициент или водеща организация в европейски проекти, свързани с реформата в образователна система. Значителни усилия ще бъдат положени за участие в проекти, водещи до разработване на съвместни учебни планове за обучение, проекти, финансиращи реформа в управлението на висшите училища, и проекти, финансиращи засилената практическа насоченост на образованието.

Тези две основни дейности са крайъгълният камък на интернационализацията и модернизацията на образованието и основният инструмент за по-нататъшното развитие на Европейското образователно пространство. За да се постигнат достатъчно висококачествени, рентабилни и устойчиви резултати, е необходимо да се организират ясно дефинирани дейности – преди, по време на и след мобилност – в рамките на институционална култура на мобилност, която включва цялата академична общност.

Чрез подписаната Еразъм+ харта УХТ ще разшири своите възможности  модернизация и постигане на целите в Европейското образователно пространство. УХТ планира да се включи и в трите основни оси на работа на Еразъм+:

 • КД1 – Мобилност на студенти и служители;
 • КД2 – Сътрудничество между организации и институции;
 • КД3 – Подкрепа на политики за развитие и коопериране.

Ключово за изпълнението на целите на програма Еразъм+ ще бъде осъществяването на мобилностите, които ще бъдат носител на нови идеи за развитие на образователната система, включително и в УХТ. Чрез реализирането на мобилностите ще стане възможно създаването на консорциуми, които да участват в разработването и изпълнението на проектни предложения по другите две ключови оси на работа КД2 и КД3. Планира се важен елемент в работата по програмата да бъде сътрудничеството не само с образователни институции, но и с фирми, които да участват в съвместните мобилности, особено при реализиране на практическото обучение.

В резултат на изпълнението на дейностите по програма Еразъм+ ще бъдат постигнати следните цели:

 • създаване на действащи учебни програми/планове, адаптирани към европейското образователно пространство и даващи възможност на активно приложение на Системата за натрупване и трансфер на кредити;
 • разработване и адаптиране на действаща в УХТ кредитна система, която да осигурява пълно академично признаване на етапи от обучение, проведени извън рамките на УХТ-Пловдив;
 • диверсификация на образованието, предлагано от УХТ, чрез разработване на нови учебни планове и програми, разкриване на нови специалности, дигитализация на обучението и въвеждане на гъвкави онлайн форми за преподаване;
 • разработване и реализиране на съвместни магистърски и докторски програми с международните партньори на УХТ и създаване на възможности за двойни и съвместни дипломи;
 • участие в съвместни образователни проекти в областта на хранителните технологии и биотехнологии и областите, които са свързани с тях (техника, икономика, туризъм и други), като основа за бъдещо сътрудничество с партньорите и реализирането на предходните цели.

Реализирането на плана за развитие на международното сътрудничество изисква формирането на мотивирани екипи, които да подготвят проектна документация и да управляват международни проекти. В тези екипи трябва да бъдат включени хора, които не участват в провеждане на учебен процес, за да може работата им да бъде изцяло насочена към реализиране и управление на проектни предложения.

Управлението на дейностите по програма Еразъм+ се регламентира със следните основни документи:

 • ПРАВИЛНИК за администриране на дейностите по програма ЕРАЗЪМ+
 • ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на преподаватели от УХТ – Пловдив за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване
 • ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на студенти от УХТ – Пловдив за участие в студентска мобилност с цел практика
 • ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на студенти от УХТ – Пловдив за участие в студентска мобилност с цел обучение
 • ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на преподавателски и непреподавателски състав от УХТ – Пловдив за участие в мобилност с цел обучение