ЕРАЗЪМ+

ПОЛИТИКА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Международното сътрудничество трябва да бъде използвано като основен инструмент за реализиране на реформа в образователния процес, съобразена с европейските изисквания и критерии, която да доведе до постигане на стратегическата цел:

По признак географско разположение се открояват три групи стратегически партньори:

  1. Страните от Западна и Централна Европа: В партньорството с тези страни целта е реализиране на общи проекти в областта на висшето образование и трансфер на знания, методология на преподаване и управление на учебния процес чрез засилена мобилност на студенти, преподаватели и непреподавателски състав. Очакваните резултати са модернизиране и адаптиране на учебни планове и програми, подобряване на организацията и управлението на учебния процес и създаване на действаща система за контрол на качеството. Постигането на тези резултати ще направи УХТ-Пловдив част от единната Европейска образователна система с общи правила, критерии и стандарти.
  2. Съседни страни: Целта в развитието на международните отношения със съседните страни е да се повиши разпознаваемостта на УХТ-Пловдив чрез реализиране на съвместни научни и образователни проекти с висши учебни заведения, образователни институции извън рамките на висшето образование, неправителствени организации и бизнес партньори от региона, което да доведе до увеличаване на броя на чуждестранните студенти от тези страни в УХТ.
  3. Русия и бившите съветски републики: Международните отношения с тази група страни са насочени към реализиране на съвместни проекти в областта на научните изследвания и реформата във висшето образование, в които УХТ да играе ролята на свързващо звено с Европейската образователна система. Усилията ще бъдат насочени към реализиране на проекти за издаване на двойни и/или съвместни дипломи, което ще увеличи броя на чуждестранните студенти от тези страни, провеждащи част от обучението си или реализиращи краткосрочни и дългосрочни стажове.

Реализацията на Еразъм политиката ще бъде постигната чрез следните основни дейности:

Тези две основни дейности са крайъгълният камък на интернационализацията и модернизацията на образованието и основният инструмент за по-нататъшното развитие на Европейското образователно пространство. За да се постигнат достатъчно висококачествени, рентабилни и устойчиви резултати, е необходимо да се организират ясно дефинирани дейности – преди, по време на и след мобилност – в рамките на институционална култура на мобилност, която включва цялата академична общност.

Чрез подписаната Еразъм+ харта УХГ ще разшири своите възможности  модернизация и постигане на целите в Европейското образователно пространство. УХТ планира да се включи и в трите основни оси на работа на Еразъм+:

Ключово за изпълнението на целите на програма Еразъм+ ще бъде осъществяването на мобилностите, които ще бъдат носител на нови идеи за развитие на образователната система, включително и в УХТ. Чрез реализирането на мобилностите ще стане възможно създаването на консорциуми, които да участват в разработването и изпълнението на проектни предложения по другите две ключови оси на работа КД2 и КД3. Планира се важен елемент в работата по програмата да бъде сътрудничеството не само с образователни институции, но и с фирми, които да участват в съвместните мобилности, особено при реализиране на практическото обучение.

В резултат на изпълнението на дейностите по програма Еразъм+ ще бъдат постигнати следните цели:

Реализирането на плана за развитие на международното сътрудничество изисква формирането на мотивирани екипи, които да подготвят проектна документация и да управляват международни проекти. В тези екипи трябва да бъдат включени хора, които не участват в провеждане на учебен процес, за да може работата им да бъде изцяло насочена към реализиране и управление на проектни предложения.