Студентска  EРАЗЪМ харта

От края на 2020 г. УХТ-Пловдив (BG Plovdiv 05) притежава валидна Еразъм+ харта за висше образование. Проектът на УХТ за Еразъм+ хартата получи максималния възможен брой точки. Това дава възможност за новия програмен период на ЕС Университетът да кандидатства по всички дейности, част от новата програма Еразъм+.

Основните моменти в Еразъм+ хартата и проекта на УХТ са:

 • Развитие на УХТ-Пловдив като равностоен партньор на европейските образователни и научни институции чрез внедряване на ефективен процес на обучение, включително неговата дигитализация, което да гарантира качествено образование, конкурентоспособна професионална подготовка на кадрите в общия европейски и световен пазар на труда и развитие на иновации в приоритетните области: хранително-вкусова промишленост, биотехнологии, икономика на хранителната индустрия.
 • Стратегически партньорства в международните отношения.
 • Кандидатстване на УХТ в програмите, реализирани в трите оси на Еразъм+: КД1 (КД – ключова дейност) – мобилност на студенти и служители; КД2 – сътрудничество между организации и институции; КД3 – подкрепа на политики за развитие и коопериране.
 • Създаване на действащи учебни програми/планове, адаптирани към европейското образователно пространство и даващи възможност на активно приложение на Системата за натрупване и трансфер на кредити.
 • Разработване и адаптиране на действаща в УХТ кредитна система, която да осигурява пълно академично признаване на етапи от обучение, проведени извън рамките на УХТ.
 • Диверсификация на образованието, предлагано от УХТ, чрез разработване на нови учебни планове и програми, разкриване на нови специалности, дигитализация на обучението и въвеждане на гъвкави онлайн форми за преподаване.
 • Разработване и реализиране на съвместни магистърски и докторски програми с международните партньори на УХТ и създаване на възможности за двойни и съвместни дипломи.
 • Постоянно увеличаване на броя на реализираните изходящи и входящи мобилности.
 • Създаване на учебни програми и съдържание за обучение на чужд език.
 • Дигитализация на учебното съдържание на програмите с обучение на чужд език и възможност за привличане на студенти за обучение в тези програми, включително и чрез осъществяване на мобилности по програма Еразъм+.
 • Организиране на курсове за езикова подготовка на студенти и преподаватели, включително чрез дигитални форми.
 • Прозрачно управление и равен достъп до европейски и международни програми, финансиращи академична мобилност или структурни и управленски реформи във висшето образование.
 • Дигитализиране на дейностите по програма Еразъм+ чрез включване в дейностите по Еразъм+ дашборд, Европейска студентска карта, Еразъм без хартия.

С текста на хартата може да се запознаете на български и английски език.