Химия и микробиология на храните

Студентите от специалността „Анализ и контрол и екология на храните“, избрали специализацията “Химия и микробиология на храните” се подготвят като инженери, които могат да работят като ръководители и сътрудници на производствени, контролни и изследователски лаборатории за храни и напитки; в управлението, контрола и оценката на производствено технологичните процеси; в анализа, сертификацията на суровини, полуфабрикати и готова продукция; в хранителното законодателство; в производството на функционални и лечебни храни и напитки.

Специализантът, завършил ОКС „Бакалавър” по специализацията “Химия и микробиология на храните”, притежава знания и умения:

Специализантът, завършил ОКС „Бакалавър” по специализацията “Химия и микробиология на храните”, може да изпълнява следните видове дейности:

Аналитично-контролна дейност във всички сфери и на всички нива на производство и търговия с хранителни и вкусови продукти

Експерт в различни административни звена; изследователска и развойна дейност в областта на хранителната технология и вкусовата технология;

Преподавател в специализираните училища от системата на средното образование.

Почти всички завършили студенти работят по специалността си в химични, микробиологични и производствени лаборатории, както и в предприятия от ХВП. Тези специализанти имат право да продължат образованието си в ОКС “Магистър”. Катедра „Органична химия и неорганична химия“, катедра „Микробиология“ и специалността „Химия и микробиология на храните“ има Фейсбук станица, където може да споделяте и питате за всичко, което Ви интересува.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »