Хотелиерство и ресторантьорство

Придобилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“, специалност “Хотелиерство и ресторантъорство”, получават икономически, управленски, инженерни, технологични и специфични професионални знания и умения, както и чуждоезикова подготовка, които му дават възможност да се реализира конкурентно в хотел-ресторантския бизнес.

Бакалавърът по “Хотелиерство и ресторантьорство” е подготвен е да планира, организира, ръководи и контролира обслужването на гостите в хотелите и ресторантите; познава технологичните процеси, . организацията, управлението и техниката в хотелиерството и ресторантьорството; допълнителните дейности в хотела; съвременните маркетингови и рекламни концепции; съвременните изисквания за качество в хотелиерството и ресторантьорството.

Дипломираният бакалавър по “Хотелиерство и ресторантьорство” умее: да осъществява контрол върху технологичните процеси в хотела и ресторанта, суровините и готова ресторантска продукция, и да управлява технико-технологичните процеси; да създава нови продукти в хотела и ресторанта; да осъществява контрол върху качеството; да прилага съвременните средства в допълнителните хотелиерски услуги; да контролира експлоатацията на машините, апаратите и инсталациите, използвани в хотелиерството и ресторантьорството; да организира хотелиерски услуги; да създава благоприятен социално-психологичен климат във фирмата и да работи в екип; да участва в маркетинговата и рекламна дейност.

Включените в учебния план дисциплиниосигуряват интердисциплинарни знания и умения за производството, реализацията и потреблението всистемата кетъринг-индустрията.Обучението включва дисциплини от слените групи:
а) Задължителни: Гарантират изпълнението на поставената цел за придобиване накачествено висше образование по специалността “Хотелиерство и ресторантьорство” за образователно квалификационната степен „бакалавър“.
б) Задължително избираеми: Те са подбрани така, че да задълбочават знанията на студентите и дават възможност за получаване на определена специализация в рамките на учебния план.
в) Свободно избираеми: Дават възможност за допълване на знанията и задоволяване на специфични интереси в професионалната област.

Придобитата квалификация “бакалавър”, дава възможност на студентите да продължат образованието си в следващите две степени – „магистър“ и „доктор“.

Завършилите бакалавър по “Хотелиерство и ресторантьорство” могат да работят като ръководители, висококвалифицирани изпълнтели, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама в: