Хранене и туризъм

Инженер-технологът, с придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалност „Хранене и туризъм“, притежава фундаментална и практическа подготовка за управление на технологичните процеси в храненето и туризма, на качеството и безопасността на храните и напитките в общественото хранене, тяхното производството и реализация. Той е подготвен да планира, организира, ръководи и контролира технологичните процеси в туристическите обекти и да диагностира състоянието на непрекъснато променящата се бизнес среда. Химико-технологичният фундамент позволява на инженер-технолога да анализира процесите при производството на кулинарна продукция и да създава иновативни продукти в отговор на пазарното търсене.

Завършилите ОКС“Бакалавър“ с професионална квалификация инженер-технолог по специалност „Хранене и туризъм“ умее:

Завършилият специалността „Хранене и туризъм“ ще може да заема управленски и организационни длъжности в:

С придобитите знание и умения, завършилите имат възможност за организиране на собствен бизнес в храненето и туризма.