Храни, хранене и диететика

Специалистът със специалност “ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА” с образователно–квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” има фундаментална и професионална подготовка, владее: химичният състав на суровините и готовите храни, технологичните процеси при преработката на храни, преобразуването на хранителните вещества при различните технологични процеси, теорията на технологиите за получаване на диетични храни, физиологията на хранене, принципите на диетологията, хранителните потребности на човешкия организъм, принципите за обогатяване на храни, контаминантите в храните, микробиология на храните, хигиенните изисквания към храните, хранителното законодателство, организационните и социалните механизми в сферата на дейността си. Той може да провежда изследвания и усъвършенства или разработва концепции и оперативни методи относно създаването на храни и хранителни режими за общи, профилактични и диетични цели.

Придобитата през време на обучението професионална квалификация му дава възможност да заема изпълнителски и ръководни длъжности като: специалист по храни, специалист по хранене, диетолог, специалист по безопасност на храни, консултант по хранене, специалист-изследовател по храни и хранене, мениджър по качеството на храните, инструктор по хранене, консултант по диетично хранене и др. Тези длъжности могат да са в сферата на: агенцията по контрол на храните; производствените единици (за създаване на нови хранителни продукти за целенасочено хранене); инспекторати; диагностично-консултативни центрове; спортни диспансери; центрове за оптимизиране на теглото; центрове за красота; профилакториуми; санаториуми и клиники; научни институции, иновационни центрове и лаборатории по храни и хранене, както и да извършва и ръководи научно – изследователска и учебно– преподавателска дейност. 

Дипломираният специалист по “ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА” с образователно–квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” умее: