Икономика на хранителната индустрия

Обучението по специалност “Икономика на хранителната индустрия” има за цел да подготвя широкопрофилни специалисти в образователно-квалификационната степен (ОКС) “Бакалавър” в професионално направление Икономика”. Придобилите ОКС бакалавър притежават фундаментални и приложни икономически  знания и аналитични умения в областта на икономиката на хранителната индустрия. 

В специалността  се подготвят специалисти по: икономика на индустрията; организация на индустриалното производство; управление; стопански анализ и отчетност; съвременно предприемачество в индустриалния бизнес; маркетинг; разработване на бизнес планове на фирмено и отраслово ниво, и др.

Продължителността на обучението за образователно-квалификационната степен “бакалавър” за редовна, задочна и дистанционна форма е 4 години. Завършилите тази степен имат право да продължат образованието си в образователно-квалификационната степен “Магистър” и в образователна и научна степен “Доктор”.

 

Завършилите специалността получават квалификацията “икономист”. Те придобиват необходимата образователна квалификация за заемане на широк спектър от длъжности като икономист на индустрията, главен икономист, икономически анализатор, икономист по организация и управление, икономист по организация на труда и управление на персонала, икономист по финанси и цени, др. Могат успешно да се включат в икономическия сектор на индустрията на всички отрасли като: икономисти в индустриалния бизнес; производствени и оперативни мениджъри; специалисти в управлението на маркетинга; в екипи на консултантски къщи; в държавната администрация и образованието.