Индустриални и фармацевтични биотехнологии

Дипломираният магистър-инженер с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Индустриални и фармацевтични биотехнологии“ е високо-квалифициран специалист, който може да извършва научноизследователска, развойна и проектантска дейност, както и да осъществява организационно-управленческа, контролна, производствено-технологична и преподавателска дейност.

Натрупаните, в хода на обучението, знания и умения дават възможност на дипломираните магистри по „Индустриални и фармацевтични биотехнологии“ за успешна професионална реализация в следните области:

Курсът е едногодишен за всички кандидати, които притежават диплома за ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ в едно от следните професионални направления: „4.3. Биологически науки“ (Биология, Екология, Биология и химия, Молекулярна биология, Биоинформатика); „5.11. Биотехнологии“ и „5.12. Хранителни технологии“.

За останалите кандидати курсът на обучение е двугодишен.