Индустриален мениджмънт

Обучението по специалност  “Индустриален мениджмънт” има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти в образователно-квалификационна степен “Бакалавър” в професионално направление “Общо инженерство”. В специалността се получава широко профилна подготовка, съобразена с нуждите на професионалното направление. На тази основа, паралелно със знания за: икономика и управление на индустриалното предприятие; маркетинг; реинженеринг, индустриална екология и отношения с държавните институции, потребителски организации и контрагентите и др. бакалаврите усвояват основно и инженерни знания.

Срокът на обучение за “Бакалавър” е 4 години , съответно за редовна и задочна форма. Придобилите тази специалност имат право да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен “Магистър” и образователно и научна степен “Доктор”.

Завършилите тази специалност успешно могат да се реализират в предприятията от хранителната индустрия, взаимносвързаните отрасли, в държавни, общински органи на управление. Придобитите знания и умения им дават възможност да:

  • работят в специализирани учебни заведения и научни организации
  • да участват активно в разработване на международни проекти
  • да специализират в страните от ЕС и да заемат ръководни и изпълнителки длъжности, изискващи съответната квалификация.