Търсене
Close this search box.

Индустриален бизнес и предприемачество

Понастоящем в Университета по хранителни технологии (УХТ) Пловдив се извършва висококачествено обучение в технологичен, технически и стопански факултет, в ОКС – бакалавър, магистър и доктор. Това е една уникална интеграция, в която все по-висока тежест имат знанията по „управление и икономика“ и която дава изключително полезни за страната и Европа специалисти и учени.

Катедра „Икономика и управление” се създава още с основаването на ВИХВП през 1953 година. За цялостното й развитие голямо значение са оказали доц. Коста Маджаров, проф. Камен Луканов, проф. Жельо Чалъков, проф. Пейо Пеев, проф. Асен Конарев.  През 2002 година с решение на АС №32/19.12.02 се създава Стопански факултет. На 24.11.2008г. с решение на АС в УХТ се извършва структурна промяна на катедра „Икономика и управление” и се създават две нови катедри, една, от които е „Индустриален бизнес и предприемачество” /ИБП/.

Участниците в катедра ИБП под ръководството на нейния ръководител проф. д.ик.н. Б. Хаджиев с помоща на преподавателите от УНСС – проф. Д-р Йор. Владимирова и доц. Д-р Г. Попов  и доц. Д-р П. Димитрова от ИИИ при БАН за първи път в историята на университета подготвиха и осигуриха:

-акредитация на ПН „Икономика” със специалности:

Специалности

-акредитация и на ПН „Общо инженерство” със специалности:

  • „Индустриален мениджмънт” за ОКС „магистър” и ОКС „бакалавър”, администрира се от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”;
  • „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” за ОКС „магистър”, администрира се съвместно от катедра  „Туризъм” и катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”.

– първата в град Пловдив акредитация за обучение на докторанти по н.с. 05.02.18 „Икономика и управление” (по отрасли). Катедрата първа от региона след 1990 година изведе докторанти по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление” (по отрасли), които успешно преминаха през ВАК според ЗНСЗ, някои от които вече са главни асистенти и доценти.

Катедра Индустриален бизнес и предприемачество, като приемник на катедра Икономика и управление непрекъснато дава своя съществен принос в утвърждаването на Стопанския факултет при УХТ, като авторитетен образователен и научен център за подготовка на икономисти и мениджъри, както и за организация и провеждане на образователна, изследователска, управленска, предприемаческа и консултантска дейност и за ефективни отношения с научните среди и бизнеса. Затова спомага разработените за катедра ИБП от нейния първи ръководител Визия и основна цел:

Визия: Да се повиши потенциалната стойност на онова, което чрез образованието и науката, чрез положителния творчески дух и съзидателното предприемачество можем да добавим към националното и глобално стопанство.

Основна цел: Заедно-преподаватели, студенти, администрация да утвърждаваме добрите практики и традиции на УХТ и да работим за най-доброто в обучението по специалностите, които извеждаме, за да се постигат все по-големи ползи за Природата, за Обществото и за Бизнеса.

Ивета Кабзева – секретар/организатор
Кабинет 366/1 блок
Тел.: 032/606 636
E-mail:yvsk@mail.bg 

Ректорат
Тел: +359 32 643 005
Електронна поща: rector@uft.bg

Деловодство
Тел: +359 32 603 712
Електронна поща: register@uft.bg

Счетоводство
Тел: +359 32 603 865
Електронна поща: account@uft.bg

Учебен отдел /студенти и кандидат-студенти/
Тел: +359 32 643 637
Електронна поща: edu@uft.bg

Връзки с обществеността
Тел: +359 32 603 889
Електронна поща : pr@uft.bg

Никола Златев /защита на данни/
Тел: +359 887 572 652
Електронна поща : dpo@uft.bg

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.