Търсене
Close this search box.

Информатика и статистика

Катедра „Информатика и статистика” е създадена след трансформирането на ВИХВП в Университет по хранителни технологии през 2003 г. с решение на АС, Протокол № 34/28.02.2003 г. Ръководител на катедрата след нейното сформиране от 2003 до 2005 г. е доц. д-р Дончо Дончев, а от 2005 г. до момента е проф. д-р Нанко Бозуков.

Oсновна задача на катедрата е да осигури обучението на студентите от ОКС „бакалавър”, „магистър” и ОНС „доктор” в Университета по предвидените в учебната програма дисциплини в областта на информатиката и статистиката. Във връзка с нарастващата роля на информационните технологии и статистическите методи в съвременния свят, преподавателите от катедрата въвеждат в учебния процес новостите в съответните научни области.

Катедрата разполага с много добра учебна база, състояща се от 4 съвременно обзаведени компютърни зали.

Академичният състав на катедра „Информатика и статистика” включва преподаватели само на основен трудов договор, от които: двама хабилитирани преподаватели (един професор и един доцент), четирима главни асистенти и един асистент.

 

Преподавателите от катедрата извеждат следните дисциплини:

– Информационна техника и технологии – за всички първокурсници от Технологичен и Стопански факултети;

– Статистика – за всички първокурсници от Технологичен и Стопански факултети;

– Информатика – за първокурсници от специалностите „Топлотехника“ и „МАХВП“;

– Компютърни технологии за бизнеса – за четръртокурсници от специалностите „Индустриален мениджмънт“ и „Икономика на туристическата индустрия“;

– CAD-CAM системи – за студенти от специалност „АИУТ“;

– Моделиране и оптимизиране на технологични процеси – магистри.

 

  Катедра “Информатика и статистика” е извеждаща в обучението на студенти от ОКС “Магистър” – специалност “Бизнес информационни технологии”.

В специалност “Бизнес информационни технологии”,  образователно-квалификационна степен “Магистър”, ще се подготвят високо квалифицирани кадри със задълбочена научно-теоретична и практическа подготовка в областта на бизнес информационните технологии. Паралелно с усвояването на знания в областта на информационните технологии, студентите ще придобият умения за научно-изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на бизнеса, маркетинга, мениджмънта, статистическите методи за бизнес анализ, съобразени с актуалните промени в страната и европейската икономическа интеграция.

Продължителността на обучението в редовна, задочна и дистанционна форма е 1 година, за завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, специалности “Информатика”,  “Информационни технологии”, “Икономика”. За завършилите други специалности обучението е 2 години.

Езици за обучение: български и английски.

Завършилите магистърска специалност “Бизнес информационни технологии” могат да намерят професионална изява като извършват управленска, проучвателна, проектантска, конструкторска, експлоатационна, производствена, изследователска, научна и учебно-преподавателска дейност в областта на информационните технологии, намиращи приложение в държавния и частния бизнес, банковото дело, науката, образованието, транспорта, здравеопазването, екологията и др.

Специалности

Ректорат
Тел: +359 32 643 005
Електронна поща: rector@uft.bg

Деловодство
Тел: +359 32 603 712
Електронна поща: register@uft.bg

Счетоводство
Тел: +359 32 603 865
Електронна поща: account@uft.bg

Учебен отдел /студенти и кандидат-студенти/
Тел: +359 32 643 637
Електронна поща: edu@uft.bg

Връзки с обществеността
Тел: +359 32 603 889
Електронна поща : pr@uft.bg

Никола Златев /защита на данни/
Тел: +359 887 572 652
Електронна поща : dpo@uft.bg

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.