Кетъринг

Придобилите ОКС „бакалавър“, специалност „Кетъринг“, притежават фундаментални химико-биологични, инженерно-технологични, икономически и управленски, и широкопрофесионални знания в областта на социалното и търговското организирано хранене.

Бакалавърът по “Кетъринг“ е подготвен да планира, организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с организираното хранене, както и кулинарни и др. под. производства в специализирани производствени единици; познава технологичните процеси, техниката, организацията и управлението при кулинарното и сладкарско производства; науката за хранене; съвременните маркетингови и рекламни концепции и изисквания за качество в сферата на кетъринга.

Дипломираният бакалавър по „Кетъринг“ умее; да осъществява контрол върху производството и качеството на суровини и готова кетърингова продукция, и да управлява технико-технологичните процеси; да създава нови кетърингови продукти; да прилага съвременните принципи на здравословно, предпазно, и специализираното хранене; да контролира експлоатацията на машините, апаратите и инсталациите, използвани в  кетъринга; да организира кетърингови дейности и обслужването в заведенията за хранене от търговската и социалната сфера, при транспорт на туристи и мероприятия; да създава благоприятен социално-психологичен климат във фирмата и да работи в екип; да участва в маркетинговата и рекламна дейност; да диагностицира организационно-икономическото състояние на фирмата; да избира оптимална бизнес-стратегия в конкретната бизнес-среда.

Завършилите специалността „Кетъринг“ ще могат да работят като ръководители, технолози, организатори, мениджъри, аналитични специалисти в:

С придобитите знания и умения, завършилите имат възможност и за организиране на собствен бизнес в кетъринга.