Анализ и контрол на хранителните продукти

Магистърът по „Анализ и контрол на хранителни продукти” получава химични, инженерни, икономически, управленски и широко професионални
знания в областта на своята специалност. Той е подготвен да познава и използва съвременните химични и инструментални методи за анализ, лабораторни апарати и съоръжения. Това ще му позволи да свързва целесъобразно и ефективно всички
достижения на аналитичната наука във фундаментален и приложен аспект, с цел задоволяване изискването на обществото за поддържане качеството, безвредността и сигурността на храните. Придобитите знания в тази област на науката гарантират компетентност на завършилия специалист да се справи с организацията, контрола и управлението на технологичните процеси при производството на качествени и здравословни храни. Той може да прилага модерен мениджмънт, планиране и надеждна инвестиционна политика в технологии, касаещи получаването на висококачествена продукция.

Дипломираният магистър по специалност „Анализ и контрол на хранителни продукти“ притежава знания и умения в следните научни направления:

Завършилите специалност „Анализ и контрол на хранителни продукти“ с образователно-квалификационна степен „магистър“ могат да работят като специалисти, организатори и ръководители в:

експертни дейности по химичен анализ и контрол в областта на хранителната
наука и технологии;

консултантски дейности за качеството
и безопасността на суровините и продуктите на хранителната, вкусовата и биотехнологията по пътя им от производителя до
крайния консуматор;

системата на производствената и научно-изследователска дейност в областта на хранителната технология, вкусовата технология и биотехнологията;

системата на аналитично-контролната
дейност във всички сфери и на всички нива
на производство и търговия с хранителни,
вкусови и биотехнологични продукти;

дейности, свързани с преподаването в специализирани средни и висши училища.

Придобитата от студентите през време на обучението им квалификация дава възможност за продължаване на образованието в следващата степен „доктор“.