Автоматика, информационна и управляваща техника

Специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА подготвя високо-квалифицирани инженери и магистър инженери по автоматика, извършващи дейности, свързани с проектиране, настройка, внедряване, експлоатация и ремонт на системи за автоматично управление. По време на обучението си студентите от ОКС „бакалавър” придобиват знания и умения в областите електроника, микропроцесорна и компютърна техника, технически средства и системи за автоматизираното проектиране, управление на роботи и машини-автомати, комуникационни системи и мрежи, автоматизирано проектиране и др. Завършилите специалността в ОКС „бакалавър” могат да се реализират във всички отрасли на хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост, както и в други направления на индустриална автоматизация. 

Предоставена е възможност за продължаване в ОКС „магистър” по автоматика, информационна и управляваща техника, както и ОКС „магистър” по електроенергийна ефективност. Магистър-инженерите по автоматика, могат успешно да работят в: изследователски, проектантски и инженерингови фирми по изграждане на системи за управление и на автоматизираща техника; управленски и изпълнителски звена в индустриалната и непроизводствена сфери; предприятия и фирми с предмет на дейност създаване, производство, експлоатация и сервиз на средства за автоматизация. По време на обучението си студентите придобиват знания и умения в областите интелигентни иадаптивни системи, и оптимално управление, техническа диагностика и сигурност на системите за управление, управление на качеството и др.

Катедра «Автоматика, информационна и управляваща техника” разполага с необходимите научни и учебни аудитории и лаборатории, които са оборудвани със съвременна техника. Студентите разполагат със осигурен интернет достъп. Учебните планове и програми на специалностите са съобразени със съвременните европейски изисквания. Завършилите получават легитимна дипломна даваща им право да упражняват професията магистър-инженер по АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА . 

В процеса на обучение се осъществява студентски обмен със сродни специалности от водещи европейски университет и партньори.