Бизнес информационни технологии

В образователно-квалификационна степен „магистър“ на специалност “Бизнес информационни технологии” се подготвят висококвалифицирани кадри със задълбочена научно-теоретична и практическа подготовка за прилагане на информационни технологии в икономиката. Студентите придобиват умения за научноизследователска и приложна дейност в съвременни направления на бизнеса, маркетинга, мениджмънта, статистическите методи за бизнес анализ, информационната сигурност в интернет, графичните системи за проектиране, информационната инфраструктура и информационните системи за управление в бизнеса.

След завършване на образователно-квалификационна степен „магистър“ студентите имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор”, да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

Завършилите образователно-квалификационната степен “магистър”, специалност „Бизнес информационни технологии“, имат възможност за професионална реализация в индустрията, търговията, счетоводни кантори, банки, застрахователни дружества, както и в научноизследователски екипи за реализиране на проекти, като извършват управленска, проучвателна, изследователска, научна и учебно-преподавателска дейност.