Корпоративен бизнес и предприемачество

В специалността „Корпоративен бизнес и предприемачество“ образователно-квалификационна степен „Магистър“ се подготвят високо квалифицирани кадри със задълбочена корпоративна и предприемаческа подготовка, способни да реализират специализираните си знания на различни равнища и сфери на бизнеса. Паралелно с усвояването на знания в областта на икономиката и управлението на бизнеса и предприемачеството, студентите ще придобият умения за научно-изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на корпоративния бизнес и предприемачество, икономическата наука и управленската теория, съобразени с актуалните промени в страната и европейската икономическа интеграция.

Завършилите образователно-квалификационната степен „Магистър“ могат да изпълняват ръководни функции на фирмено и корпоративно ниво в бизнес и научни организации, държавната и местна администрация и други сфери и отрасли на националната и международна икономика, както и да създават и управляват бизнес дейности и процеси. Комплексната подготовка дава възможност за успешна реализация в областта на анализа, планирането, маркетинга, производството, иновациите, персонала, дистрибуцията, финансите, счетоводството, логистиката, стопанския и финансов контрол и други засягащи бизнеса и предприемачеството.