Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия

Обучението на специалност „Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия“, се провежда в катедра „Инженерна екология“. То включва задълбочена фундаментална и научно-приложна подготовка относно екологичните аспекти на хранителната индустрия. Чрез две форми на обучение (редовна и задочна) се подготвят висококвалифицирани специалисти с образователно квалификационна степен „МАГИСТЪР” и професионална квалификация „Магистър-инженер”. Продължителността на обучението е, както следва: 1 година – след придобита ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по специалности от професионално направление 5.11 “Биотехнологии” или 5.12 “Хранителни технологии”; 2 години – след придобита ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по специалности от други професионални направления. 

Обучението се реализира чрез изучаване на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и завършва с дипломна работа (проект). Учебният план за специалността дава възможност за придобиване на знания по екология и опазване на околната среда, свързани с производството на храни, напитки и биотехнологични продукти. Основните от тях са знания за: екологичен инженеринг, технологии и техники за пречистването на водите и въздуха от предприятията на хранителната индустрия, управление и оползотворяване на отпадъци при производството на храни, изготвяне на изходно задание по опазване на околната среда, проектиране на пречиствателни съоръжения към предприятия за производство на храни и напитки, избор, пуск и експлоатация на пречиствателни съоръжения, инструментални методи за анализ на храни, инвестиционно проектиране, управление на проекти, предприемачество и др. 

Практическото обучение на студентите се осъществява в предприятия от хранителната индустрия и в селищни пречиствателни станции. Предоставя се възможност за частично обучение по съвместни международни проекти. КАТЕДРА „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“ Специалност „Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия“

Завършилите специалността притежават познания и умения, които ще им позволят:

Дипломираният инженер с ОКС „Магистър“ по специалност “Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия” може да се реализира в държавния и частния сектор на научно-изследователската, проектантската, развойната, организационно-управленската, производствено-технологичната, контролната и образователната сфера като: ръководител на пречиствателна станция/инсталация; ръководител или експерт по екология и опазване на околната среда в дирекции и лаборатории от системата на официалния контрол (МОСВ, МЗХГ, МЗ, 

Общински администрации и др.); инженер по контрол на замърсяването на въздуха и пречистване на води; анализатор по замърсяване на въздуха и качеството на водата; консултант, съветник, одитор по екология; преподавател, изследовател, научен работник по екология във ВУЗ или научно-изследователски институти.