Енергийна ефективност

Университетът по хранителни технологии – Пловдив е с 60-годишни традиции и предлага модерно и съвременно образование. Университетът има редовна акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) към МС. 

Специалност “Енергийна ефективност“ за образователно – квалификационната степен “Магистър” е от професионално направление „Енергетика” и е многократно акредитирана от НАОА. Последната акредитация на специалността е през 2014 г. със срок до 2020 г. 

За нея могат да кандидатстват студенти, придобили образователно–квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “Топлотехника” от всички учебни заведения в страната и чужбина. Срокът на обучение е 1 година. Могат да кандидатствуват и студенти, завършили други специалности, като за тях срокът на обучение е 2 години. 

Дипломирането на инженерите от специалността се извършва в катедра ,,Промишлена топлотехника”. 

Обучението на студентите се провежда от висококвалифицирани преподаватели. В катедрата работят 2 професори, 3 доценти и 3 главни асистенти. От тях всички са „Доктори“, а един е „Доктор на техническите науки“. 

В катедрата се извършва научно-изследователска и приложна дейност в следните направления:

Завършилите специалността “Енергийна ефективност” с образователно-квалификационна степен “Магистър” могат да продължат образованието си за получаване на образователна и научна степен “Доктор”.

В катедрата се обучават докторанти по две акредитирани докторски програми:

  • 02.06.13. „Промишлена топлотехника“;
  • 02.11.45. „Хладилни машини и апарати заохлаждане и кондициониране.

От създаването на специалността до момента в катедрата са защитени 23 дисертационни труда. От тях 21 за присъждане на ОНС „Доктор“ и 2 за научна степен „Доктор на науките“.

За магистрите със срок на обучение 2 години първата година е подготвителна. Изучават се дисциплините: механика на флуидите, термодинамика, топло- и масопранасяне, топлинна и масообменна техника, отоплителна техника, климатизация на въздуха, хладилни машини, горивна техника и технологии, сушилна техника, топлотехнически измервания и уреди и се разработват курсови проекти по топлинна и масообменна техника и по отоплителна техника. Независимо от срока на обучение всички приети магистри изучават едни и същи специални дисциплини.

Специални дисциплини

Изучават се съвременните методи за интензифициране на топлообменните и масообменните процеси и свързаните с това режимни и конструктивни особености на апаратите и тенденциите в апаратостроенето. В учебното съдържание са включени зависимости и препоръки за определяне на топлотехническите, хидродинамичните и аеродинамичните показатели на интензифициращите елементи и режими.

Изучават се методите и средствата за избор на технически решения в областта на топлинната и масообменна техника, с анализа и оптимизацията на математически модели на инженерни обекти. Разглеждат се структурата, комплектността на проектната документация, както и системите за автоматизация на видовете работа в целия процес на проектирането (CAD/CAM и др.).

В материала се разглеждат въпроси свързани с основните характеристики на сградите като консуматори на енергия за отопление и охлаждане, с нормативните разпоредби за енергийна ефективност и топлосъхранение, с методиката за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради и свързаните с нея особености при изчисляване на коефициента на пренос на топлина, топлинни загуби, топлинни печалби и годишен разход на енергия.

Курсът обхваща специфичната нормативна база в областта на енергийната ефективност, етапите на обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, методите и техниките за определяне и оценка на енергийните им характеристики, специфичните особености за намаляване разхода на енергия, реда и правилата за съставяне на сертификат на сграда и фирмен стандарт за енергийна ефективност на промишлени системи.

Изучава се един от методите за синтезиране, анализ иноптимизация на топлинни схеми – Пинч-метода. Разглежда се процеса на методично синтезиране от изходна технологична схема до завършена структура на енергийно ефективна топлинна схема за дадено производство. Застъпени са и начините за определяне на минимално необходимите теоретични нужди на топлинните схеми от енергоносители, брой топлообменни апарати, обща топлообменна повърхност, температури на енергоносителите спрямо които се сравняват реално действуващи системи. Разгледани са аспекти на оптимизацията, икономическия анализ и експлоатацията на топлинните схеми

В дисциплината се разглеждат въпроси, свързани с основните енергоизточници, енергийното законодателство на Р. България, основните възобновяеми енергийни източници (ВЕИ ), основните принципи за съхранение на енергията, методите и съоръженията за акумулиране на топлината, съвременни схемни решения за оползотворяване на ВЕИ и се анализират производствени технологични схемни решения за оползотворяване на възобновяемите енергийни източници – слънчева енергия, енергията на водите, вятъра и биогоривата.

Изучават се подробно нормативните документи за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради. Разглеждат се нормативите за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Изучават се основите на проектирането на парогенераторни инсталации и на топлинни схеми на предприятия за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

Разглеждат се случаи на двумерно и тримерно моделиране, като особено внимание се обръща на факторите, които влияят на точността на получените резултати. Дефинирането на началните и гранични условия се разглежда като важен момент от създаването на коректни модели. Практическите занятия са свързани с изучаване и използване на приложни програми като SOLID WORKS, ANSYS, FLUENT и други.

Избираеми дисциплини

В учебната дисциплина са включени теми от хронологично подредени нови организационни, управленски и икономически знания, придобиват умения за анализ, оценка и организационно управление на проекти в промишлеността и социалната сфера. На основата на
придобити знания и умения, създават политики, планове, програми за планиране, организиране, управление, мониторинг и контрол на проекти.

Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните необратимости на процесите, с критериите и методите за оптимизация на хладилни и климатични инсталации, тяхната енергийна ефективност и пътищата за икономия на енергия.

Магистрите се запознават с електроснабдяването, електрообзавеждането и електрозадвижванията в промишлените предприятия. Разглежда се електрическата част на топлинни, хладилни и климатични системи – нагреватели, вентилатори, компресори, помпи. Специално внимание е обърнато на електробезопасността.

Завършилите специалността „Енергийна ефективност ” могат да работят като: 

  • КОНСТРУКТОР на топлообменни и масообменни апарати и съоръжения за горивните, парогенериращите, отоплителните, хладилните, климатичните системи в хранително-вкусовите и биотехнологичните и други производства. 
  • ПРОЕКТАНТ на горивни, парогенериращи, топло-снабдителни, газоснабдителни, отоплителни, хладилни, вентилационни и климатични системи и  топлинни стопанства; 
  • КОНСУЛТАНТ по топлотехнически въпроси, свързани с: изготвяне, ръководство и изпълнение на проекти, монтажни, експлоатационни, ремонтни и сервизни дейности на топлотехнически обекти; 
  • ЕКСПЕРТ-ОДИТОР анализиращ състоянието на функциониращи апарати, инсталации, системи, енергоизточници и производствени технологии относно енергийна ефективност, технико-икономическа и екологична целесъобразност и да предлага ефективни решения;  ОРГАНИЗАТОР на дейности и инициативи за: ефективно използуване на енергията, опазване на околната среда, повишаване на топлотехническите знания и умения; 
  • РЪКОВОДИТЕЛ на научно-изследователски екипи, лаборатории, енергетични отдели на производствени предприятия и фирми, топлинни и хладилни стопанства, топлоснабдителни и газоснабдителни предприятия и търговски фирми, проекти по енергийната ефективност и др.; 
  • ИЗСЛЕДОВАТЕЛ в научни екипи и лаборатории за разработване на нови научно – приложни и теоретични проблеми, свързани с енергийната ефективност на технологичните процеси и системи. 
  • ПРЕПОДАВАТЕЛ или ЛЕКТОР в учебни заведения, учебни центрове и курсове за получаване и повишаване на квалификацията и др. 

Завършилите специалност „Енергийна ефективност“ успешно се реализират на пазара на труда. Наши бивши студенти работят във водещи фирми в България от областта на топлотехниката като EVN Топлофикация – Пловдив; Ерато АД – Хасково; Биомашиностроене АД; Атаро клима; Термотехника АДПловдив; ПИМ–Хасково; Инсталинженеринг СВ; Томика метал АД; Сигротех ЕООД и др. 

Средният процент на реализация на дипломираните от направление «Енергетика» бакалаври и магистри за последните 5 години е над 97 %.