Електроенергийна ефективност

Специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА подготвя високо-квалифицирани инженери и магистър инженери по автоматика, извършващи дейности, свързани с проектиране, настройка, внедряване, експлоатация и ремонт на системи за автоматично управление. 

По време на обучението си студентите от ОКС „бакалавър” в катедра «Автоматика, информационна и управляваща техника” придобиват знания и умения в областите електроника, микропроцесорна и компютърна техника, технически средства и системи за автоматизираното проектиране, управление на роботи и машини-автомати, комуникационни системи и мрежи, автоматизирано проектиране и др. Завършилите специалността в ОКС „бакалавър” могат да се реализират във всички отрасли на хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост, както и в други направления на индустриална автоматизация.  

Предоставена е възможност за продължаване в ОКС „магистър” по автоматика, информационна и управляваща техника, както и ОКС „магистър” по електроенергийна ефективност. Специалност ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ подготвя магистъринженери, които могат да се реализират във всички сфери на индустрията. Специалността отговаря на потребностите в области на стопанството като индустрия, комуникации, транспорт, лека и хранителна промишленост, селско стопанство, както и в образованието, здравеопазването, екологията, държавната администрация и други в съответствие с динамиката на тяхното развитие и все повече нарастващите изисквания за енергийна ефективност. 

Магистър-нженерите по „Електроенергийна ефективност” ще може да извършва проучвателна, проектантска, развойновнедрителска, инженерингова, научноизследователска, учебно-преподавателска и организационно-управленска дейност в различни отрасли на промишлеността. Предметната насоченост при подготовката и обучението обхваща: електротехника, електронна техника, автоматика, топлотехника. Катедра «Автоматика, информационна и управляваща техника” разполага с необходимите научни и учебни аудитории и лаборатории, които са оборудвани със съвременна техника. Студентите разполагат със осигурен интернет достъп. 

Учебните планове и програми на специалностите са съобразени със съвременните европейски изисквания. 

Завършилите получават легитимна дипломна даваща им право да упражняват професиите магистър-инженер по ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. В процеса на обучение се осъществява студентски обмен със сродни специалности от водещи европейски университети-партньори.