Енергиен мениджмънт

Университетът по хранителни технологии – Пловдив е с 60-годишни традиции и предлага модерно и съвременно образование. Има редовна акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) към МС.

Университетът непрекъснато актуализира и усъвършенства своята дейност, откликвайки на новите европейски изисквания и световни тенденции.

В тази връзка е открита магистърската специалност «Енергиен мениджмънт». Тя е акредитирана през 2014 г. и е от професионално направление „Енергетика”. Обучението се извършва в редовна и задочна форма. 

Специалността отговаря на изискванията на Закона за енергийна ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. 

С новата специалност ние отговаряме на изискванията на цитираните по-горе закони, като дипломираните специалисти с професионална квалификация „Магистър – инженер“ ще могат да подпомагат работата на Областни управители, Кметове на общини, както и на собствениците на индустриални предприятия и сгради в частния сектор, в областта на управление на енергията.

За специалност “Енергиен мениджмънт” могат да кандидатстват специалисти, придобили ОКС “Бакалавър” по специалност “Топлотехника” от всички висши училища в страната и чужбина. Срокът на обучение е 1 година. Могат да кандидатствуват и студенти, завършили
други специалности, като за тях срокът на обучение е 2
години.
Дипломирането на инженерите от специалността се извършва в катедра „Промишлена топлотехника”. 

Катедрата има традиции и обучава студенти в професионално направление «Енергетика» от 1973 г.. Обучението на студентите се провежда от висококвалифицирани преподаватели. В катедрата работят 2 професори, 3 доценти и 3 главни асистенти. От тях всички са „Доктори“, а един е „Доктор на науките“.

В катедрата се извършва научно-изследователска и приложна дейност в следните направления:

 • oпределяне на термодинамични свойства и топлофизични характеристики на веществата;
 • разработване на нови и рационализиране на съществуващи топлинни схеми на промишлени предприятия;
 • изследване и разработване на нови сушилни инсталации за различни хранителни продукти;
 • разработване на дестилационни и изпарителни инсталации за спиртната, етерично-маслената, хранителната и биотехнологичната промишлености;
 • изследване и разработване на отоплителни, хладилни и климатични инсталации;
 • конструктивни разработки на нови апарати, съдове под налягане, абонатни станции за отопление и битово горещо водоснабдяване;
 • анализ и оценка на енергийната ефективност на сгради и промишлени системи;
 • обучение на специалисти за обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи.

Завършилите специалността “Енергиен мениджмънт” с образователно-квалификационна степен “Магистър” могат да продължат образованието си за получаване на образователна и научна степен “Доктор”.

В катедрата се обучават докторанти по две акредитирани докторски програми:

 • 02.06.13. „Промишлена топлотехника“;
 • 02.11.45. „Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране.

Университетът по хранителни технологии и катедра «Промишлена топлотехника» имат правото и обучават от 2005 г. до сега специалисти с висше образование в курсовете за «Обследване на сгради и промишлени системи за енергийна ефективност» съгласно Закона за енергийна ефективност. Обучението се осъществява чрез използването на софтуерен продукт «ЕАВ» за моделиране на сгради и симулиране на енергоспестяващи мерки. 

За магистрите със срок на обучение 2 години първата година е подготвителна. Изучават се дисциплините: механика на флуидите, термодинамика, топло- и масопранасяне, топлинна и масообменна техника, отоплителна техника, климатизация на въздуха, хладилни  машини, горивна техника и технологии, сушилна техника, топлотехнически измервания и уреди и се разработват курсови проекти по топлинна и масообменна техника и по отоплителна техникa.

Учебният план за специалност “Енергиен мениджмънт” включва следните специални дисциплини: 

 1. Енергийна ефективност и конкурентоспособност; 
 2. Енерготехнологичен анализ на промишлени предприятия; 
 3. Енергийна ефективност на ограждащи конструкции и сгради; 
 4. Управление на европейски проекти; 
 5. Екология и опазване на околната среда; 
 6. Сградна архитектура; 
 7. Възобновяеми енергийни източници; 
 8. Енергиен бизнес; 
 9. Търговия с енергийни ресурси; 
 10. Проектиране на топлинни системи;
 11. Топлинна интеграция и когенерация;
 12. Вторични енергийни източници;
 13. Енергийна ефективност на хладилни и климатични системи; 
 14. Електрообзавеждане на топлотехнически системи.

Машинният инженер, завършил специалност “Енергиен мениджмънт”, притежава знания и умения, които му
позволяват:

да работи като ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖЪР в индустриални предприятия, публичния сектор и други организации, съгласно чл. 36, ал. 2, т. 4 от Закона за енергийна ефективност и БДС ISO 50001;

 • да УПРАВЛЯВА процесите на производство, разпределение и потребление на енергия в съответното предприятие;
 • да ОСИГУРЯВА устойчиво изпълнение и успешно прилагане на практика на процеса на енергийно планиране;
 • да ИНИЦИИРА, РАЗРАБОТВА, ОРГАНИЗИРА, РЕАЛИЗИРА, КООРДИНИРА И ОТЧИТА резултатите отизпълнението на енергийния план;
 • да ИНИЦИИРА, УПРАВЛЯВА И ПОДДЪРЖА информационна система за потреблението на енергия на територията на предприятието или общината; 
 • да ОРГАНИЗИРА И ИНИЦИИРА дейности за ефективно използване на енергията, опазване на околната среда;
 • да ОСИГУРЯВА участието на предприятието или общината в европейски и международни програми и проекти за ефективно използване на енергията и за опазване на околната среда; 
 • да ОСИГУРЯВА разпространението на добри практики, резултати от успешно реализирани общински енергийни планове, демонстрационни проекти и др.; 
 • да РЪКОВОДИ научно-изследователски екипи, лаборатории и проекти по енергийна ефективност; 
 • да ПРОВЕЖДА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ в областта на ефективното използване и управление на енергията и опазването на околната среда; 
 • да участва в конкурси за преподавателска дейност във ВУ и др., за които се изисква степента “Магистър”;
 • да продължи образованието си за получаване на образователна и научна степен “Доктор”.

Катедра “Промишлена топлотехника“ има сключени договори за сътрудничество с редица фирми, работещи в областта на топлинната и хладилната техника, както и с проектиране и изработване на апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, с цел осигуряване на възможност за провеждане на специализираща практика и преддипломен стаж на студентите, както и за съвместна научноизследователска и приложна дейност.

Някои от тях са:
• Камарата на инсталаторите в България;
• EVN Топлофикация – Пловдив;
• Либхер Хаусгерете Марица ООД – с. Радиново;
• Либхер Транспортейшън – с. Царацово;
• Ерато – Хасково;
• Елидо ООД;
• Инсталинженеринг СВ;
• Томика метал АД;
• Терма Експерт плюс ООД;
• Стабилинженеринг ЕООД;
• Атаро клима;
• Климекс;
• Акватерм;
• Биомашиностроене АД;
• Термотехника;
• Инч фриго;
• ПИМ – Хасково;
• Сигротех ЕООД;

Средният процент на реализация на дипломираните от направление «Енергетика» бакалаври и магистри за последните 5 години е над 97 %.