Функционални храни

Магистрите по специалност “Функционални храни” получават задълбочена научно-теоретична и научно-приложна подготовка за разработването, проектирането на технологични линии и производството на функционални храни. Придобиват се знания и практически умения в областта на анализа и контрола на функционалните храни на всички етапи от тяхното производство. Застъпен е и контрола на качеството на функционалните храни, представляващи обект на износ и внос.

Продължителността на обучението е 1 година – след придобита ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по специалности от професионалното направление 5.11 “Биотехнологии”, 5.12 “Хранителни технологии” и 2 години – след придобита ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по специалности от други професионални направления. Оценката на знанията се базира на Европейската Система на Трансфер на Кредити (ECTS), като цялата програма носи 60 кредита. 

Специалистът “Магистър” по специалност “Функционални храни” притежава знания и умения, които му дават възможност да: 

Задължителни дисциплини

Аудиторна заетост

 

Разделяне и анализ на биологично активни компоненти в храните

Биохимия и микробиология на функционалните храни

Функционални храни от животински произход

Молекулярно-генетични методи за идентификация на микроорганизми във функционалните храни

Технология на пробиотици, пребиотици и синбиотици

Пробиотични функционални храни и напитки

Функционални храни и напитки от растителен произход

Микробиологичен анализ и контрол на функционални храни

Преддипломен стаж 3 седмици

Дипломна работа/държавен изпит

 

Избираеми дисциплини (3 / 7)

 

Функционални храни и здравословно хранене

Криобиология

Функционални хранителни добавки

Биохрани

Безопасност на храните и хранително законодателство

Биоактивни хранителни компоненти

Управление на предприятието

 

Общо

 

Факултативни дисциплини

Бизнес eтика

Л

 

30

30

30

15

 

30

30

30

15

 

 

 

 

30

30

30

30

30

15

30

 

 

 

 

15

У

 

30

30

30

30

 

30

30

30

30

 

 

 

 

15

15

15

15

15

30

15

 

 

 

 

15

ECTS

5,0

5,0

5,0

4,5

 

4,5

3,0

3,0

3,0

3,0

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

60,0

 

 

2,0

Дипломираният специалист магистър по специалност “Функционални храни” може да се реализира като:

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »