Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

В специалността “Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” се обучават студенти за придобиване на образователно – квалификационна степен  “магистър” със срок на обучение 1 годинa за завършили УХТ и 2 години за завършили други ВУЗ-ове.
Обучението се провежда в редовно и задочно форма.

Инженерът със специалност „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“ с ОКС „Магистър“ има фундаментална и професионална подготовка, владее стопанско-организационните, управленческите и социалните механизми в сферата на дейността си. Той може да осъществява производствено-технологична, организационно-управленческа, контролна, проектантска, изследователска и преподавателска дейност в съответните подотрасли на хранително-вкусовата промишленост е висококвалифициран специалист за нуждите на съответните подотрасли на хранителната промишленост – зърносъхранението, зърнопреработването, хлебопроизводството, сладкарството и фуражната промишленост.

 

Студентите обучаващи се в магистърска степен изучават: специални технологии в зърносъхранението, зърнопреработването, хлебопроизводството, иновации в сладкарството, специално технологично обзавеждане, аспирационни уредби и пневматичен транспорт, функционални храни на зърнена основа, безопасност и системи за управление на качеството в зърнопреработвателната, хлебната и сладкарската промишленост.


Те имат възможност за тясна задълбочена квалификация чрез развитие на научен проблем под формата на индивидуална разработка в определено направление.

Дипломираният инженер по „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“ с ОКС „Магистър“ умее:

Да усъвършенства знанията си и повишава квалификацията си, както самостоятелно, така и чрез продължаване на образованието си в образователната и научна степен „ДОКТОР“.

Да провежда специализиращо обучение на специалисти със средно
и висше образование;

Да планира и организира, контролира и управлява производственотехнологичните процеси.

Да проектира предприятия и технологични линии.

Да контролира и управлява качеството на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция;
Да ръководи и провежда необходимите органолептичен, физикохимичен, биохимичен и микробиологичен анализ;

Да оразмерява, регулира и оптимизира работните параметри на технологичното обзавеждане на предприятията.

Да създава и внедрява нови технологии и асортименти в производството.