Икономика на хранителната индустрия

В образователно-квалификационна степен “Магистър” на специалност “Икономика на хранителната индустрия”  се подготвят високо квалифицирани кадри със задълбочена теоретична и практическа икономическа подготовка, способни да реализират специализираните си знания на различни равнища на организация и управление на бизнеса в хранителната индустрия. Паралелно с усвояването на знания в областта на икономиката, студентите ще придобият умения за научно-изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на икономическата наука и управленска практика.

Завършилите специалността получават квалификацията „Магистър по икономика“. С тази степен те придобиват право да продължат образованието си в образователна и научна степен „Доктор“.

Придобилите образователно-квалификационната степен “Магистър” могат да изпълняват ръководни функции на фирмено и корпоративно ниво в стопански и научни организации, държавната и местна администрация, в други сфери и отрасли на националната икономика. Комплексната подготовка дава възможност за успешна реализация в областта на анализа, планирането, маркетинга, производството, иновациите, персонала, дистрибуцията, финансите, счетоводството, логистиката, стопанския и финансов контрол и др.

Завършилите специалност “Икономика на хранителната индустрия” в образователно-квалификационна степен „магистър“ придобиват необходимата образователна квалификация за заемане на широк спектър от длъжности като: икономисти в областта на индустрията, търговията и услугите; икономисти в областта на организацията и управлението, финансите и цените, счетоводството, бизнес планирането и бюджетиране, финансови мениджъри; анализатори и консултанти в хранителната индустрия. 

 


Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »