Икономика на туристическата индустрия

В специалността “Икономика на туристическата индустрия”  образователно-квалификационна степен “Магистър” се подготвят високо квалифицирани кадри със задълбочена научно-теоретична и практическа икономическа и управленска  подготовка, способни да реализират специализираните си знания на различни равнища  в туристическата индустрия. Придобилите ОКС „Магистър“, заедно с усвояването на специализирани и широкопрофесионални знания в областта на икономиката и управлението на туризма, могат да извършват и научно-изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на икономическата наука, съобразени с актуалните промени и с добрите туристически и индустриални практики в развитите страни.

Магистрите имат право да продължат образованието си в  образователна и научна степен „Доктор”.

Завършилите магистри получават квалификацията „магистър по икономика“

Магистърът е подготвен да бъде ръководител на икономически и управленски процеси в туристическата индустрия и туристическите предприятия.

Той може да създава и управлява туристически предприятия и туристически дейности, да изпълнява ръководни функции в туристическата индустрия, в предприятия и организации свързани с икономика и управление на туристическата дейност. Комплексната подготовка дава възможност за успешна реализация на всяко едно ниво в икономическия сектор на съответния отрасъл като високо квалифицирани ръководни кадри: икономисти, мениджъри и предприемачи в туристическия бизнес; маркетолози; ръководители на проекти и на персонала; мениджъри на основни икономически и управленски процеси; реинженерингови експерти и консултанти; в научно-изследователска дейност в областта на икономиката и управлението.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »