Индустриален мениджмънт

В специалността “Индустриален мениджмънт”  образователно-квалификационна степен “Магистър” се подготвят високо квалифицирани кадри със задълбочена научно-теоретична и практическа подготовка в областта на управлението, маркетинга, финансите и икономиката. Обучението по  специалност  “Индустриален мениджмънт” формира широка профилност по индустриален инженеринг, управление на фирмите в индустриалния бизнес, промишления маркетинг, разработването на бизнес-стратегии на фирмено и браншево равнище и др. Паралелно с усвояването на знания в посочените области за разработване на управленски концепции, оперативни методи и др. студентите ще придобият умения за научно-изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на управленската теория, съобразени с актуалните промени в страната и европейската  интеграция. Това е основание за адаптация в кратки срокове от страна на завършилите ОКС “Магистър” да се включат в организацията и, управлението  на предприятията.

Завършилите специалисти получават квалификацията „инженер-мениджър”.

Комплексната подготовка дава възможност за успешна реализация в областта на анализа, планирането, маркетинга, производството, иновациите, персонала, дистрибуцията, финансите, счетоводството, логистиката, стопанския и финансов контрол и др.