Индустриален мениджмънт

В специалността “Индустриален мениджмънт”  образователно-квалификационна степен “Магистър” се подготвят високо квалифицирани кадри със задълбочена научно-теоретична и практическа подготовка в областта на управлението, маркетинга, финансите и икономиката. Обучението по  специалност  “Индустриален мениджмънт” формира широка профилност по индустриален инженеринг, управление на фирмите в индустриалния бизнес, промишления маркетинг, разработването на бизнес-стратегии на фирмено и браншево равнище и др. Паралелно с усвояването на знания в посочените области за разработване на управленски концепции, оперативни методи и др. студентите ще придобият умения за научно-изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на управленската теория, съобразени с актуалните промени в страната и европейската  интеграция. Това е основание за адаптация в кратки срокове от страна на завършилите ОКС “Магистър” да се включат в организацията и, управлението  на предприятията.

Завършилите специалисти получават квалификацията „инженер-мениджър”.

Комплексната подготовка дава възможност за успешна реализация в областта на анализа, планирането, маркетинга, производството, иновациите, персонала, дистрибуцията, финансите, счетоводството, логистиката, стопанския и финансов контрол и др.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »