Кетъринг

Придобилите образователно-квалификационна степен ”инженер-магистър” по “Кетъринг”, фундаментални инженерно-технологични, управленски и икономически знания в областта на храненето и кетъринга, със задълбочена научно-теоретична и практическа подготовка. 

Магистърът е подготвен да управлява цялостния процес в системата на кетъринга, съобразно европейските и национални изисквания и закони в т.ч. организация и управление на кетъринг фирми в различни области на човешката дейност, контрол на техниката и технологичните процеси, разработване на съвременни маркетингови и логистични концепции, маркетингови стратегии и изисквания за качество в производството и доставката на храни и напитки. 

Завършилите образователно-квалификационна степен ”магистър-инженер” по “Кетъринг” могат да изпълняват ръководни функции във всички видове системи за хранене – търговски, социални, транспортни, болнични, в учебни заведения и др. Те могат да работят в научно изследователски, проектантски организации, като ръководители на звена за управление и контрол на качеството, ръководители на колективи за разработване на нови продукти и технологии в храненето и кетъринга.