Компютърни системи и технологии

Специалност „Компютърни системи и технологии“ (КСТ) от професионално направление „ Комуникационна и
компютърна техника“ осигурява престижна подготовка в една от най-перспективните технически области на XXI век, свързана с проектирането, внедряването и използването на компютърните системи, комплекси и мрежи, както и на информационните технологии. Обучението по специалността се извършва в два варианта – на български и на английски език. Завършилите пълния четири годишен курс на обучение получават образователно-квалификационна степен бакалавър – инженер по компютърни системи и технологии – компютърен инженер.

Предоставена е възможност за продължаване в образователно-квалификационната степен магистър по компютърни системи и технологии. Учебните планове и програми на специалността са съобразени със съвременните европейски изисквания. Завършилите получават легитимна диплома, даваща им право да упражняват професията компютърен инженер. Компютърният инженер от специалност „Компютърни системи и технологии“ след завършването си успешно може да се адаптира към бързо променящото се развитие на компютърните системи и технологии.

Обучението на студентите включва фундаментална, специална и специализираща подгoтовка. Фундаменталната подготовка се осъщест-вява през първите две години чрез изучаването на задължителни дисциплини: математика, физика, електротехника, програмиране и използване на компютри, електрически измервания, чужди езици и др. 

Специалната подготовка включва изучаването на академични курсове по: Компютърни приложни среди, Синтез и анализ
на алгоритми, Програмни езици, Цифрови системи, Сигнали и системи, Цифрова схемотехника, Микропроцесорна техника, Организация на компютъра, Компютърна периферия, Компютърни архитектури, Операционни системи, База данни, Компютърни мрежи и др.

Специализиращата подготовка включва изучаването на задължителни и свободно избираеми академични курсове на модулен принцип в областта на съвременните микропроцесорни и компютърни системи, архитектури, системен и приложен софтуер, изкуствен интелект, Web базирани приложения и др. Подготовката е съпроводена и със задълбочаване на определени раздели от дисциплините, включени във фундаменталната и специалната подготовка. Акцентът е върху дисциплини, осигуряващи задълбочени познания в областта на перспективни направления като „Разпознаване на образи и техническо зрение“, „Цифрoва обработка на сигнали“, „Предаване на данни и компютърни комуникации“, „Специализирани сигнални процесори“, „Компютърни интегрирани системи за управление“, „Суперкомпютри“, „Проектиране на компютърни системи“, „Компютърна графика, дизайн и мултимедийни технологии“. Обучението има преобладаващо модулен характер и включва засилена самостоятелна работа на обучаемия. 

Студентите сами решават и усъвършенстват индивидуалното си професионално развитие като специализират в конкретна област на компютърните науки. Обучението приключва с разработка и защита на дипломна работа. Университетът по хранителни технологии разполага с необходимите научни и учебни аудитории, лаборатории и компютърни класове, които са оборудвани със съвременна компютърна техника, свързани в локална мрежа, която е част от глобалната мрежа на Университета. Всеки студент има гарантиран Интернет достъп. В процеса на обучението се осъществява студентски обмен със сродни специалности от водещи европейски университети-партньори. 

Завършилите специалност „КСТ“ инженери са с висока професионална и широкопрофилна подготовка позволяваща да се реализират на редица изпълнителски и ръководни
длъжности в производствената, проектоконструкторската, научно-изследователската
и учебно-преподавателската сфери. Така например, те могат да работят в: