Мениджмънт в хотелиерството
и ресторантьорството

При­до­билите образователно-квалифи­ка­ционната степен магистър, спе­­­циал­ност “Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството”, притежават фундаментални управ­лен­­ски, икономически, инженерно-технологични и широко­про­фе­сио­нал­ни знания в областта на хотелиерството и ресторантьорството със задълбочена научно-теоретична и практическа подготовка.

Обучението по  тази специалност  формира профилност в областта на управлението, маркетинга, финансите и икономиката свързани с инженерната дейност.  Магистърът е подготвен да управлява цялостния процес в системата на хотелиерството и ресторантьорството съобразно европейските и национални изисквания и ценности в т.ч: разработването на съвременни реинженерингови, маркетингови и логистични концепции, бизнес стратегии и изисквания в хотелиерството и ресторантьорството на фирмено и браншово равнище.

Завършилите специалисти получават квалификацията „инженер-мениджър”.

Завършилите образователно-квалификационната степен “Магистър” могат да изпълняват ръководни функции и да ръководят инженерната дейност в сферата на хотелиерския и ресторантьорски бизнес, в научно изследователски организации, държавната и местна администрация и други сфери и отрасли на националната икономика. Комплексната подготовка дава възможност за успешна реализация в областта на инженеринга, анализа, реинженеринга, планирането, маркетинга, производството, иновациите,  дистрибуцията, финансите, счетоводството, логистиката и контрола засягащ хотелиерството и ресторантьорството.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »