Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

Специалност “Машини и апарати в хранителната и вкусова промишленост” (МАХВП) подготвя специалисти с висше образование в ОКС МАГИСТЪР с професионална квалификация “машинен инженер”. Срокът на обучение е 1 година за машинни инженерибакалаври или магистри от същото професионално направление и 2 години за бакалаврите и магистри от други направления. Високата квалификация на машинния инженер магистър по МАХВП се постига чрез изучаване на общотехнически, специални и факултативни дисциплини. Завършилите образованието си владеят конструиране, производство, монтаж, експлоатация, ремонт и управление на машините, апаратите и поточните линии от всички подотрасли на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост (ХВ и БТП). Обучението включва лекции, лабораторни, практически и семинарни занятия, разработване на курсови проекти и защита на дипломен проект или работа с общ брой кредити по ECTS за обучение 1 година – 60 и 120 за обучение 2 години. Профилираща катедра е Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, а обучението се осъществява предимно в реновирания блок ІV на УХТ. Част от специалните дисциплини извеждат преподаватели от катедра Промишлена топлотехника. 

Завършилите специалност “МАХВП” магистри могат да изпълняват следните длъжности:

Дипломираният инженер-магистър от специалност МАХВП е високо квалифициран специалист в областта на преработващата техника на различни хранителни и биотехнологични продукти. Той притежава специализирана подготовка в областта на механиката на твърдото тяло и на флуидите от една страна и разширена подготовка по оптимизация на процесите на конструиране, изпитване и изследване на произвежданите машини и апарати. Това му дава възможност да осъществява научно изследователска и развойна дейност с цел усъвършенстване на преработващите методи и използваните за целта машини и апарати

Магистър-инженерът може да повишава знанията и квалификацията си чрез продължаване на образованието си в образователната и научната степен “ДОКТОР”. 

Придобитата по време на обучението квалификация дава възможност на завършилите магистри да ЗАЕМАТ РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ и длъжности като:

преподаватели и научни сътрудници в сферата на висшето образование и науката, ръководители на изпитателни лаборатории и научни центрове

ръководители на лаборатории по контрол и управление на качеството.