Хранително машиностроене

Специалност “Хранително машиностроене” подготвя специалисти с висше образование в ОКС МАГИСТЪР с професионална квалификация “машинен инженер”. Срокът на обучение е 1 година за машинни инженери бакалаври или магистри от същото професионално направление и 2 години за бакалаврите и магистри от други направления. 

Високата квалификация на машинния инженер магистър по хранително машиностроене се постига чрез изучаване на общотехнически, специални и факултативни дисциплини. Завършилите образованието си владеят конструиране, производство, монтаж, експлоатация, ремонт и управление на машините, апаратите и поточните линии от всички подотрасли на хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост (ХВ и БТП). 

Обучението включва лекции, лабораторни, практически и семинарни занятия, разработване на курсови проекти и защита на дипломен проект или работа с общ брой кредити по ECTS за обучение 1 година – 60 и 120 за обучение 2 години. 

Профилираща катедра е Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост (МАХВП), а обучението се осъществява предимно в реновирания блок ІV на УХТ.

Завършилите специалността “Хранително машиностроене” магистри могат да изпълняват следните длъжности: – КОНСТРУКТОР на машини и апарати за механична, хидравлична и др. видове обработка на хранително-вкусови и биотехнологични продукти; съоръжения за топлинна, хладилна и масообменна техника в ХВП и БТП; машини-автомати за дозиране, разфасоване, опаковане, етикетиране, палетизиране и други технологични операции; инструментална екипировка; машини с ЦПУ. 

– ПРОЕКТАНТ на комплексни механизирани и автоматизирани поточни линии, инсталации и фирмени производствени участъци за хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост; 

– МЕХАНИК в предприятията от хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост, като ръководител на производственото обслужване и ремонта на машини, апарати и съоръжения; 

– КОНСУЛТАНТ И ЕКСПЕРТ по общи и специфични въпроси свързани с безопасността на технологичното обзавеждане в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, изготвяне на задания за проектиране, ръководство на проекти, технически надзор по изпълнение и приемане на проектни и монтажни работи, технически сервиз, енергийни анализи, изпитване на машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, контрол и управление на качеството на машините и апаратите. 

– ОРГАНИЗАТОР на дейности и инициативи свързани с доставка, съхранение, монтаж, ефективната експлоатация, компановка на сложни технологични комплекси, търговия с машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост.

Дипломираният магистър-инженер по хранителното машиностроене е високо квалифициран специалист в областта на преработващата техника на различни хранителни и биотехнологични продукти. Той притежава специализирана подготовка в областта на механиката на твърдото тяло и на флуидите от една страна и разширена подготовка по оптимизация на процесите на конструиране, изпитване и изследване на произвежданите машини и апарати. Това му дава възможност да осъществява научно изследователска и развойна дейност с цел усъвършенстване на преработващите методи и използваните за целта машини и апарати.

Придобитата по време на обучението квалификация дава възможност на завършилите магистри да ЗАЕМАТ РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ и длъжности като: преподаватели и научни сътрудници в сферата на висшето образование и науката, ръководители на изпитателни лаборатории и научни центрове, ръководители на лаборатории по контрол и управление на качеството. Магистър-инженерът може да усъвършенства знанията си и повишава квалификацията си чрез продължаване на образованието си в образователната и научната степен “ДОКТОР”.