Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

Специалност „Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката“ подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование в следните степени:

Срокът на обучение е 1 година за бакалаври, завършили същата специалност. За завършили други бакалавърски специалности, срокът на обучение е 2 години. Двата курса имат редовна и задочна форма на обучение. Учебният план на едногодишния магистърски курс включва 11 дисциплини, като пет от тях са специални. Общият им хорариум е 465 часа, който покрива 60 ECTS кредита. В двугодишния магистърски курс са включени допълнително 9 специални дисциплини, изучавани в бакалавърския курс. Те са с общ хорариум 780 часа и 60 ECTS кредита.

Обучението по специалните дисциплини се осъществява от 2 професори, 2 доценти и 1 доктор. Специалността разполага с 3 наскоро реновирани лаборатории, обзаведени със съвременна апаратура и измервателна техника, както и семинарна зала с мултимедия.

Получената задълбочена професионална подготовка дава възможност дипломираните бакалаври да заемат изпълнителски и ръководни
длъжности, изискващи висше образование по специалността в производствената, научноизследователската и образователната сфера, като:

Средният процент на реализация на студенти, дипломираните в последните 5 години, е 71 %.

Магистърът може да повиши квалификацията си чрез продължаване на образованието си в образователно-научната степен “доктор”.

Предприятията в Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти (майонеза, маргарин) в България са 20, а общият на тези предприятия в България надхвърля 120. http://www.sunoil-bg.org/ 

Предприятията за производство на сапун, миещи, перилни и почистващи предприятие са над 10. В Българската Национална Асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика” членуват 23 предприятия за производство на етерични масла и 42 предприятия за производство на козметични и парфюмерийни продукти. http://www.bnaeopc.com/