Технология и управление при производството на млечни продукти

Обучението по специалността “Технология на млякото и млечните продукти” с образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” има за цел да подготви висококвалифицирани кадри с необходимите познания и възможности за организационно-управленска, научноизследователска и преподавателска дейност в областта на своята специалност.


Придобитата по време на обучението професионална квалификация «Магистъринженер» дава възможност да се заемат изпълнителски и ръководни длъжности в научноизследователска и учебно-преподавателска дейност и да се повишава квалификацията в образователно-научна степен «ДОКТОР»


Обучението по специалността се осъществява в катедрата по “Технология на млякото и млечните продукти”. Тя е основана през 1947 г. към Агрономическия факултет на Пловдивски университет с ръководител проф. Пеню Пенев. През всичките годините катедрата се обособява като водещо и единствено звено за подготовка на висши технологични кадри за млечната индустрия в страната с ОКС “Бакалавър” и “Магистър”. В катедрата се подготвят и защитават образователна и научна степен “Доктор” много наши и чуждестранни студенти.


През периода 1948 – 2011 год. в катедрата са дипломирани над 1600 студенти (редовни и задочни студенти), от които над 75 чуждестранни. Същите успешно се реализират като научни работници, ръководни и технологични кадри в млечната индустрия в страната и чужбина. Защитени са 63 докторски дисертации, от които 20 на чуждестранни специалисти, 43 на български специалисти и 5 дисертации за “доктор на науките”, с което катедрата заема водещо място в Университета по тази форма на обучение. За последните 5 години са защитени 10 докторски дисертации.

От 1997 г. в катедрата започва обучение в ОКС „Магистър” по специалността “Технология на ферментационните продукти” с преподаване на френски език в Центъра по франкофонско обучение към Технологичния факултет на Университета. Успоредно с обучението на френски език се организират студентски стажове, мобилност по програма „Еразъм”; езикови и научни специализации в Република Франция. Катедрата поддържа тесни контакти с научни звена и Университети във Франция, Гърция, Турция, Италия, Русия. 

Катедрата е специализираща и дипломира:

В катедрата се изучават следните дисциплини:

В катедрата работят следните хабилитирани преподаватели – проф. д-р Ж. Симов, проф. дтн Ем. Симова, доц. д-р М. Едгарян, доц. д-р Р. Власева и доц. д-р П. Панайотов. От 2000 г. и понастоящем ръководител на катедрата е проф. д-р Ж. Симов. 

От 2006 г. учебните занятия в катедрата се провеждат в изцяло обновени лаборатории, снабдени със съвременна лабораторна техника, в съответствие на съвременните изисквания за обучение на висши технологични кадри.


През 2008 г. е открита първата в УХТ студентска научна лаборатория. Тя е обзаведена със съвременна лабораторна техника, закупена изцяло със средства от научноизследователски проект на МОМН, която дава големи възможности за научна и изследователска дейност на студенти и докторанти.


Всичко това е постигнато в резултат на сътрудничеството на катедрата с фирми, чиято дейност е свързана с млечната индустрия. Катедрата по „Технология на млякото и млечните продукти” се наложи като водеща в страната в областта на образованието и науката за млечната индустрия.