Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците

Дипломираният специалист с образователноквалификационна степен “МАГИСТЪР” по
специалност “Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците” може да се реализира
като:

Дипломираният специалист с образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност “Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците” получава задълбочена научно-теоретична и научно-приложна подготовка относно химичните, микробиологичните, техническите и организационно-управленските аспекти на преработката на плодове и зеленчуци и хладилната технология на хранителните продукти.
Получените интердисциплинарни знания и умения дават възможност за:
● изследване, моделиране и оптимизиране на процесите при преработката на плодове и зеленчуци и хладилната обработка на хранителни продукти от растителен и животински произход;
● разработване и внедряване на нови технологии и асортименти;
● проектиране на предприятия и технологични линии;
● провеждане на специализиращо обучение на специалисти със средно и висше образование.

Специализиращото обучение задълбочава получените в ОКС “Бакалавър” базови технологични и технически знания – технологии и съоръжения за преработка на плодове и зеленчуци (стерилизирани и сушени продукти; сокове и плодово-захарни продукти), хладилна технология на растителните продукти (плодове, зеленчуци и гъби), хладилна технология на животинските продукти (месо, птици, риба и продукти от тях; мляко, млечни продукти и сладолед) и хладилници и хладилни инсталации – в посока на:
● системи за управление на безопасността и качеството на храните;
● биоконсервиране на плодовете и зеленчуците;
● функционално-здравословни храни и напитки;
● водна активност при консервиране на храните;
● проектиране, експлоатация, контрол и управление на хладилни и климатични инсталации.

Практическото обучение на студентите се осъществява със съдействието на водещи предприятия за преработка на плодове и зеленчуци, хладилни бази и логистични центрове и научно-изследователски институти в България. 

Специализиращата катедра има също дългогодишни традиции в провеждането на учебно-познавателна практика в предприятия и университети в чужбина, включително Германия, Швейцария, Словакия, Хърватия, Русия и др., както и индивидуални специализации за разработване на дипломни работи в европейски университети.