Туризъм

Завършилите специалност “Туризъм”, с квалификационно наименование „Магистър по туризъм“ са подготвени да изпълняват научно-изследователска и развойна,организационно-управленческа,производствено-технологична и преподавателска дейност. Придобитата професионална квалификация им дава възможност да работят в: – туристическите обекти от системата на туризма, социалното и търговското хранене;

Магистрите по туризъм се реализират като ръководители на предприятия и фирми от системата на туризма и храненето, научни работници, ръководители на звена за контрол и управление на качеството, ръководители и организатори (експерти) в Министерства и Ведомства, преподаватели във висши и средни учебни заведения, ръководители на колективи за разработване на нови продукти и технологии в туризма и храненето.