Технология на тютюна и тютюневите изделия

Специалност „Технология на тютюна и тютюневите изделия” подготвя чрез две форми на обучение (редовна и задочна) висококвалифицирани специалисти с ОКС „Магистър“ и професионална квалификация МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР. Срокът на обучение е:

В учебния план на едногодишния магистърски курс са включени 13 дисциплини, 9 от които са специализиращи, с общ хорариум 600 часа, предоставящи 68 ECTS кредита. Учебният план на двугодишния магистърски курс включва изучаването на допълнителни специални дисциплини през първата година, осигуряващи задълбочени знания за основните технологии и технологично обзавеждане в производството, сушенето и промишлената обработка на тютюна и производството на тютюневи изделия.

Основните специализиращи дисциплини, формиращи професионалния профил на магистъра са: Модифициране на състава на тютюневия дим; Технология и дизайн на специалните производства в тютюневата промишленост; Технологично обзавеждане на специалните производства в тютюневата промишленост; Неконвенционални тютюневи изделия; Тютюнев дим и здравни аспекти на тютюнопушенето; Технологичен контрол на промишлената обработка и преработка на тютюна; Експертна оценка на тютюна.

Специалността разполага с 3 учебни лаборатории и 1 семинарна зала, оборудвани със специализирана апаратура, измервателна техника и мултимедия.

Дипломираният “МАГИСТЪР” притежава значителен обем от задълбочени интердисциплинарни знания и умения. Той може: да изследва, моделира и оптимизира всички механични, физични, физикохимични, химични и технологични операции в тютюневата промишленост; да създава и внедрява нови технологии при сушенето, манипулацията и ферментацията на тютюна, както и технологии и асортименти при производството на цигари; да проектира предприятия и технологични линии за нуждите на тютюневата промишленост; да планира и организира, контролира и управлява производственотехнологичните процеси; да контролира и управлява качеството на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция; да ръководи и провежда необходимите химични, биохимични, микробиологични, физикохимични и органолептични анализи; да оразмерява, регулира, оптимизира работните параметри на технологичното обзавеждане на предприятията от тютюневата промишленост; да провежда специализиращо обучение на специалисти със средно образование; да усъвършенства знанията си и да повишава квалификацията си, както самостоятелно, така и чрез продължаване на образованието си в образователна и научна степен ”ДОКТОР”.

Получената задълбочена професионална подготовка дава възможност на дипломираните магистри да заемат всички ръководни и определени изпълнителски длъжности, изискващи висше образование по специалността в производствената, научно-изследователската и образователната сфера, като:

Специалисти, организатори и ръководители на контролни органи, агентства, ведомства и министерства.

Проектанти, консултанти, експерти и ръководители на групи за разработване на нови изделия и за проектиране на цехове и предприятия от бранша;

Специалисти и експерти в оторизирани и производствени лаборатории, центрове и комисии за органолептичен, технологичен, химичен, физикохимичен, биохимичен и микробиологичен контрол;

 Технолози и ръководни кадри в предприятията за сушене, манипулация и ферментация на тютюна; в производството на тютюневи изделия, на спомагателни материали и др.;

Научно-преподавателски и научноизследователски кадри във висшите у илища; научни сътрудници в научноизследователски институти и бази; преподаватели в специализирани колежи и средни училища